Нэбгыри 100-м ехъу хэлэжьагъ

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым физикэ-техническэ ушэтынэу «Выходи решать» зыфиIорэр бэмышIэу щыкIуагъ. Студент ыкIи кIэлэеджэкIо нэбгыри 100-м ехъу Iофтхьабзэм хэлэ­жьагъ. ФизикэмкIэ, хьисапымкIэ, ин­форматикэмкIэ я 8 — 9-рэ классхэм ащызэрагъэшIэрэ темэхэмкIэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм заушэтыгъ.

Зы, тIу е предметищымкIи контрольнэ IофшIэныр атхын фитыныгъэ яIагъ. Зы IофшIэным гъэцэкIэни 5 хахьэщтыгъ. СыхьатитIурэ ныкъорэ заушэтынымкIэ уахътэу къаратыгъагъэр.

Iофтхьабзэм зэкIэ хэлэжьагъэхэм баллэу къахьыгъэхэр зэрытхэгъэхэ электроннэ сертификатхэр аратыщтых.

«Выходи решать» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Московскэ физикэ-техническэ универси­тетым игукъэкIкIэ зэхащэ. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр ныбжьыкIэхэм анаIэ техническэ шIэныгъэхэм атырадзэныр ары.

2018-рэ илъэсым зэнэкъо­къум нэбгырэ 57104-рэ хэлэ­жьагъ. Ар зыщатхыгъэ пло­-
щадкэ 230-м ехъу къэралыгъом щызэхащагъ.

(Тикорр.).