ШIуахьыгъэр къашIуехьыжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Кристалл» Воронеж — 2:3. ШэкIогъум и 17-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.
«Динамо-МГТУ» — «Кристалл» — 3:2. ШэкIогъум и 18-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.ЯтIонэрэ мафэм ешIэгъухэр нахь гъэшIэгъонэу кIуагъэх. «Кристаллым» 2:1-у зэнэкъокъур ыхьызэ, 2:2 пчъагъэр хъугъэ. Ятфэнэрэ едзыгъом очко 15 апэ изыгъэкъурэр ары текIоныгъэр къыдэзыхырэр. Ар дэгъоу спорт­сменхэм ашIэ. Я 4-рэ едзыгъор къинэу кIуагъэ. КIэухым нэсы­­фэхэ 25:25-рэ, 27:27-рэ пчъагъэр хъугъэ. ГумэкIыгъохэм аха­хъозэ ешIэ­гъум тылъыплъэщтыгъ, 31:29-у «Динамо-МГТУ-м» къы­хьыгъ.

Ятфэнэрэ едзыгъор тиешIа­кIохэм къяхьылъэкIыгъэп: 5:1, 7:3, 14:7, 15:8.
— Ящэнэрэ чIыпIэм «Динамо-МГТУ-р» щыI, — къытиIуагъ тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. — Джырэ уахътэ тиешIэкIо заулэмэ шъобжхэр къатыращагъэх, зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнхэм фэ­хьазырхэп. Нахь ныбжьыкIаIохэр етэгъашIэх. Сыдэу хъугъэми, финалым тыхэфэным тыфэ­бэнэщт.

Тыгъэгъазэм и 4-м «Динамо-МГТУ-р» Белгород щешIэщт.

Сурэтым итхэр: «Динамо-МГТУ-р» «Кристаллым» дешIэ.