ЛIыхъужъым щысэ тырахы

НыбжьыкIэхэр яхэгъэгу фэшъыпкъэхэу, тарихъыр агъэлъапIэу пIугъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым гъэшIэгъонэу щэкIох.

Хэгъэгум иобщественнэ организа­циеу «Единэ Россием» и НыбжьыкIэ гвардий» зыфиIорэм икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу Бэрзэдж Асиет кIэщакIо фэхъуи, Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард зэхахьэм къыригъэблэгъагъ.

Э. Цэир Адыгэ Республикэм и Парламент идепутат, цIыф цIэрыIу. Студентхэм упчIабэ къыратыгъ. Анахьэу зэхахы­мэ ашIоигъуагъэр щыIэныгъэ гъогоу къыкIугъэм изакъоп. ЛIыхъужъныгъэр, шъыпкъэныгъэр, гукIэгъур — ахэр тэрэзэу ныбжьыкIэхэм къагурыIонхэм фэшI тарихъыр дэгъоу зэрагъэшIэн зэрэфаер джэуапым щызэхахыгъ.

Абхъазым, Дагъыстан, Чэчэным Цэй Эдуард ащыIагъ, «чIыпIэ плъырхэм» ащыкIогъэ заохэм ахэлэжьагъ. Рязань апшъэрэ дзэ училищэу дэтыр къыухыгъ. Батальоным ипащэ игуадзэу щытыгъ. Заом имашIо хэтэу ныбджэгъоу къыготхэм япсауныгъэ икъэухъумэн зэрэфэбанэщтыгъэр, мамыр псэукIэр хэгъэгум щыгъэпытэгъэным имэхьанэ, фэшъхьаф­хэм Э. Цэир IупкIэу къатегущыIагъ.

Бэрзэдж Асиет, Роман Калугиным, Iащэ Дианэ, нэмыкIхэм яупчIэхэр депутатым ипшъэрылъхэр зэригъэцакIэхэрэм афэгъэхьыгъагъэх.

ЦIыфыр лIыхъужъэу къэхъурэп, ар лIыхъужъ мэхъу. Э. Цэим зэгъэпшэнхэр ышIыхэзэ, студентхэм щыIэныгъэм къы­хэхыгъэ къэбархэр къафиIотагъэх.

ЗэIукIэгъур заухым студентхэм яуп­чIэхэм къападзэжьыгъ. Офицерэу дзэм къулыкъур щызыхьырэм, Урысыем и ЛIыхъужъ хъугъэм щысэ атырахы ашIои­гъоу къаIуагъ, Цэй Эдуард гоуцохэзэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтыр зэхахьэм къыщытырахыгъ.