ШэкIогъум и 10-р – Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Маф

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

ХэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэм ахэтхэр яIофшIэн зэрегугъухэрэм бэ елъытыгъэр — цIыфхэм щынэгъончъагъэу, рэхьатныгъэу яIэщтыр, чIыпIэ къин зифэхэкIэ ахэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ къы­зэраухъумэщтхэр ыкIи нэ­мыкIхэр.

Общественнэ зыпкъитыныгъэм шъуишъыпкъэу шъузэрэ­фэлажьэрэмкIэ республикэми, хэгъэгуми ясоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ шъуиIахь хэшъошIыхьэ.

Адыгеим иполицие иIофышIэхэр яшъыпкъэу тапэкIи бзэджэшIагъэхэм зэрапэуцу­жьыщтхэм, яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъэхъощтым, гъэхъэгъа­кIэхэр зэрашIыщтхэм тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, цIыфхэм яфедэхэм якъэгъэгъунэнкIэ текIоныгъакIэхэр шъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный