ЩысэшIум узылъещэ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Лада» Тольятти – 33:37 (17:22).
ШэкIогъум и 4-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: Я. Стрельный, А. Семененко – Волгоград.

«Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кушнырь, Баскакова, Силантьева; ешIакIохэр:

Зубова – 7, Серадская – 5, Сорокина, Кириллова – 2, Дмитриева, Загайко – 9, Краснокутская – 4, Мартыненко – 1, Дьяченко – 4, Долина, Пуленко, Мельникова.

«Ладэм» къыхэщыгъэхэр: Кирдяшева – 7, Гайдук – 9, Дмитриева – 5, Тарасова – 4, Щербак – 4, Какмоля – 3, Санникова – 2, Баранина – 2.

ЗэIукIэгъур «Ладэм» тшIуихьыгъэми, «Адыифым» ешIэкIэ дэгъу къыгъэлъэгъуагъ. Пчъагъэр зэрэ­лъыкIуатэщтыгъэр: 1:3, 5:5: 8:8, 12:15. Iэгуаор зэфатыжьызэ къэ­лапчъэм зэрэдадзэрэр дгъэшIагъощтыгъ. Ксения Зубовар, Анас­тасия Серадскаяр, Анастасия Загайко, Ксения Дьяченкэр, Виктория Долинар, Елизавета Краснокутскаяр зэхэщэн Iофыгъо­хэмкIэ къахэщыщтыгъэх. Хъагъэм Iэгуаор радзэнымкIэ А. Загайко, К. Дьяченкэм гандболым иапшъэ­рэ IэпэIэсэныгъэ къагъэлъагъощтыгъ. А. Краснокутскаям зэкIэлъыкIоу къэлапчъэм Iэгуаор тIо­гъогогъо зыдедзэм, 24:26-рэ пчъагъэр хъугъагъэ, ау «Ладэм» текIоныгъэр зыIэкIигъэкIыгъэп.

Пресс-зэIукIэр

«Ладэм» итренер шъхьаIэу Александр Хомутовыр текIоны­гъэр къызэрэдахыгъэм ыгъэрэзагъ, ау ешIакIохэм щыкIагъэхэр афи­лъэ­гъугъэх.

Тикомандэ ешIэкIэ хэхыгъэ къыгъотыным пэблагъэ хъугъэу ылъытагъ «Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ. «Ла­дэр» Европэм икубокхэм якъыдэхын фэбанэ, ащ утекIоныр псынкIагъоп.

«Адыифыр» «Ладэм» фэдэу «Динамо» Волгоград, «Луч» Москва дэгъоу адешIагъэемэ текIоныгъэр къашIуихьын ылъэкIыщтыгъэу тэлъытэ. «Ладэм» хэтхэу Д. Дмитриевам, Е. Гайдук, В. Кирдяшевам, нэмыкIхэм ешIапIэм чIыпIэр къызэрэщыхахырэм щысэ тепхынэу щыт.

Сурэтым итхэр: «Адыифыр» «Ладэм» дешIэ.