Зэкъош республикэхэм япащэхэм язэIукI

Къэрэщэе-Щэрджэс ыкIи Къэбэртэе–Бэлъкъар республикэхэм къарыкIыгъэ лIыкIо купхэр мы мафэхэм Адыгеим щыIагъэх. Ахэм апэгъокIыгъ ыкIи шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Нэужым Адыгеим и Правительствэ и Унэ щыкIогъэ шъхьэ­ихыгъэ зэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэбэртэе-Бэлъ­къарым ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КIокIо Казбек, Къэрэщэе-Щэрджэсым и ЛIышъхьэу Рашид Темрезовыр. Iоф­тхьабзэм къырагъэблэгъагъэх Адыгеим иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъанрэ республикэм ипэщагъэу, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Ас­лъанрэ.

АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, зэкъош республикищым язэпхыныгъэ агъэпытэзэ непэ зэрэзэдэлажьэхэрэр, мыщ фэдэ зэфыщытыкIэ дэгъухэр яIэнхэм фэшI шъолъырхэм ыпэкIэ япэщагъэхэм Iофышхо зэрашIагъэр, джы къызнэсыгъэми цIыфхэр ахэм зэрафэразэхэр къыIуагъ.

— Общественнэ, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэ­ным ыкIи Темыр Кавказым зыпкъитыныгъэ илъыным мэхьанэшхо ятэты, мы лъэныкъомкIэ республикищми зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу Iоф зэдэтэшIэ. Непэ зэфэдэ Iофыгъо­хэр зэшIотэхых – экономикэм хэхъо­ныгъэ­хэр ышIынхэр, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIы­гъэнхэр, нэмыкIхэри. Мыщ фэдэ зэпхыны­гъэм ишIуа­гъэкIэ тапэкIэ дгъэ­нэфэрэ проектхэр зэрифэшъуашэу гъэцэкIагъэхэ зэрэхъущтхэм сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Зэкъош республикэхэм гъэсэныгъэм, шIэныгъэм, культурэм, спортым, экономикэм ыкIи хэбзэихъухьаным алъэныкъокIэ язэпхыныгъэ джыри нахь агъэпытэн зэралъэкIыщтыр, ащкIэ амалышIухэр зэрэщыIэхэр КIокIо Казбекрэ Рашид Темрезовымрэ къыхагъэщыгъ. А пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн Iоф дашIэным зэрэфэхьазырхэри къаIуагъ.


IофшIэгъу зэIукIэгъум къыдыхэлъытагъэу, шъолъырхэм язэдэлэжьэн гъэпытэгъэнымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо мыщ ыуж зэхащагъ. Респуб­ликэхэм япащэхэм адакIоу Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, Адыгеим и ЛIышъхьэрэ иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, Къэрэщэе-Щэрджэсым и Народнэ ЗэIукIэ итхьаматэу Александр Ивановымрэ мы шъолъырым и ЛIышъхьэрэ и Правительствэрэ я Администрацие ипащэу Мурат Озовымрэ, Къэбэр­тэе-Бэлъ­къарым и ЛIышъхьэ и Администрацие ипащэу Мухьамэд Кодзоковыр, нэмыкIхэри зэхэсыгъом хэлэ­жьагъэх.
Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсы­гъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIохыгъэнхэмкIэ, пшъэрылъхэр гъэ­нэфэгъэнхэмкIэ ыкIи зэпхыныгъэр гъэпытэгъэнымкIэ мыщ фэдэ зэIукIэ­гъу-зэдэгущыIэгъу­хэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэ­унэфыкIыгъ. ШIуагъэ къытэу зэрэзэдэлэжьэнхэ алъэ­кIыщт лъэныкъохэр къыгъэ­нэфагъэх. ГущыIэм пае, цифрэ шIыкIэм тет экономикэм, культурэм, наукэм, гъэсэныгъэм ыкIи ныбжьыкIэ политикэм алъэныкъокIэ язэпхыныгъэ агъэ­пытэныр.
— Ткъош республикэхэм ядгъэлъэгъун тлъэ­кIыщт лъэныкъуабэ непэ тиI. Хьисап гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ Къэрэщэе- Щэрджэсым ыкIи Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым ащыпсэу­хэрэ сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэр Адыгеим щедгъэджэнхэм тыфэ­хьазыр. АщкIэ республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм опыты­шхо IэкIэлъ. Ти­шъолъыр ит гъэсэны­гъэм иучреждениехэм якIэлэ­егъа­джэхэм Iудзыгъэ (дистанционнэ) шIыкIэм тетэу Iоф адешIэ. Ащ ишIуагъэкIэ тикIэлэцIыкIухэм, ахэм ащыщых псэупIэ Iудзыгъэхэм адэсхэри, шIэныгъэ куу­хэр зэрагъэ­гъотых, къэгъэлъэгъонышIухэр яIэхэу Урысыем иапшъэ­рэ еджэпIэ анахь дэгъу­хэм ачIахьэх, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.
Зэдытие тикультурэ, тыбзэ, тишэн-хабзэхэр къэухъумэгъэнхэ зэрэфаер КIокIо Казбек къыхигъэщыгъ. Ащ дакIоу гъэIорышIэн практикэ пэрытхэм ягъэфедэнкIэ Адыгеим опытышхо зэрэIэкIэлъыр, ащкIэ щысэ зытырахырэ субъектхэм ар зэращыщыр хигъэунэфы­-кIыгъ.
— Проектэу «КIэугъоекIо IофшIэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъу­мэгъэным, къэралыгъо гъэIорышIэным алъэныкъокIэ Адыгеим гъэхъэгъэшIухэр иIэх. ШIуа­гъэ къэзытырэ мыщ фэдэ екIолIакIэр зэрэгъэпсыгъэр зэдгъэшIэн ыкIи тиреспубликэ щыдгъэфедэн гухэлъ тиI, — къы­Iуагъ Къэбэртэе-Бэлъкъарым и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэ­цэкIэрэ КIокIо Казбек.
Республикэхэр (автономиехэр) зызэхащагъэхэр илъэси 100 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэм зэгъусэхэу зафагъэхьазырыным акIуа­чIэ халъхьаным мэхьанэ­шхо иIэу КъумпIыл Мурат ылъытагъ. МэфэкIым ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ унашъом кIэтхагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр. Джащ фэдэу Мыекъо­пэ районым ит къушъхьэу «Фыщт» щызэхащэрэ форумым къихьащт илъэсым зэкъош рес­публикэхэм япащэхэр хэлэ­жьэнхэу КъумпIыл Мурат ри­­гъэ­­б­­лэгъагъэх.
Къэрэщэе-Щэрджэсым и ЛIышъхьэ мы гухэлъым дыригъэштагъ, ащ дакIоу ныбжьыкIэ политикэм иIофыгъохэм анахьэу анаIэ тырагъэтын фаеу ылъытагъ.
— Экономикэм къыщегъэжьагъэу культурэм нэсэу тиреспуб­ликэхэр зэзыпхырэ лъэныкъуа­бэхэр щыIэх. Шъолъыр пэпчъ ежь зэрыгушхон ылъэкIыщт къэгъэлъэгъонхэр иIэх, опытэу тIэкIэлъымкIэ тызэдэгощэным, IэпыIэгъу тызэфэхъужьыным мэхьанэшхо иI. Анахьэу ныбжьыкIэхэм язэпхыныгъэ тынаIэ тедгъэтын фае. Къушъхьэу «Фыщт» щыкIощт форумым тыкъэкIощт, зэIухыгъэ, шъхьэ­ихыгъэ зэдэгущыIэгъум тыхэлэжьэщт, — къыIуагъ Рашид Темрезовым.
Зэкъош республикэхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу Iоф зэдашIэным, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ опытэу аIэкIэлъымкIэ зэдэгощэнхэм, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным зэрэпылъыщтхэр къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат. Адыгеим къэкIогъэ пащэхэм ар афэрэзагъ, шъолъыр­хэм тапэкIи хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, язэпхыныгъэ агъэпытэным непэрэ зэIукIэгъур зэрафэIорышIэщтым ицыхьэ зэрэтелъыр хигъэунэфыкIыгъ.
Мы мэфэ дэдэм респуб­ликэхэм япащэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къызщыхъугъэ къуа­джэу Улапэ щыIагъэх. КъумпIыл Мурат ягъусэу псэупIэм дэт тарихъ мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр къаплъыхьагъэх, якъэралыгъо къаухъумэзэ Хэгъэгу зэошхом хэкIодагъэхэм къафызэIуахыгъэ саугъэтым екIолIагъэх, къэ­гъагъэхэр кIэралъхьагъэх. ДзэкIолIхэм яшIэжь агъэлъапIэзэ зы такъикърэ афэшъы­гъуагъэх.
ТХЬАРКЪОХЪО Адам.