ШIэныгъэр цIыфым фэлажьэмэ…

Тыгъуасэ Мыекъопэ технологическэ университетым наукэм и Фестиваль щыкIуагъ. Ар Урысые фестивалым къыдыхэлъытагъэу «Космосыр — гъунапкъэ зимыIэ шIэныгъэхэр» ыцIэу рекIокIы. Iофтхьабзэр мэфитIурэ кIощт.

Фестивалым итамыгъэ тет­хагъ «NAUKAO+» ыIоу. Ащ къикIырэр Iофтхьабзэм анахь цIыкIум къы­щегъэжьагъэу анахьыжъым нэсэу хэлэжьэн зэрилъэкIыщтыр ары. Ар къеушыхьаты мыщ цIыкIу дэдэхэри, кIэлэеджакIохэу я 5-рэ классым къыщегъэжьагъэу къыращэлIагъэхэри, студентхэри, зэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьхэри зэрэхэлажьэхэрэм.

Университетым ищагу зэгъэфагъэу цIыфыбэ къызыщызэрэугъоигъэм фестивалыр щырагъэ­жьагъ. Ащ икъызэIухын хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Къэралыгъо упчIэжьэгъоу, Мыекъопэ къэралыгъо университетым ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ.

ЕджапIэм ипащэу Къуижъ Саидэ пэублэ гущыIэу къышIыгъэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, фестивалым кIэщакIо фэхъугъэх УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэны-­гъэ­м­рэкIэ и Министерствэрэ Мос­ква дэт къэралыгъо университетэу Ломоносовым ыцIэ зыхьырэмрэ.

Мыгъэ я 6-у мыщ фэдэ фестиваль университетым зэхещэ. Мыгъэрэ Iофтхьабзэр университетыр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу зэрэкIощтыр ректорым къыхигъэщыгъ ыкIи фестивалыр къызэIуихынэу гущыIэр ритыгъ АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

— Сигуапэу непэ фестивалым сыкъеблэгъагъ, къызэIус­хынэу зэрэщытми гухахъо хэсэгъуатэ, — къыIуагъ ЛIышъхьэм. — Мыщ фэдэ шъхьэихыгъэ фестивальхэм яшIуагъэ къэкIощт наукэм игъэхъагъэ­хэр цIыфхэм алъыгъэIэсыгъэнымкIэ, щыIакIэр нахьышIу хъунымкIэ шIэныгъэм мэхьанэу иIэр къагуригъэIощт. Фестивалым ипрограммэ зэ­рэгъэпсыгъэмкIэ ар ныбжьыкIэхэмкIи, нахь ныбжь зиIэхэмкIи ашIогъэшIэгъонынэу къысшIошIы.

Iофтхьабзэр университетым иеджэпIэ чIыпIэхэм зэкIэми ащэкIо, ахэм интерактивнэ тематическэ площадки 100-м ехъу къащызэIуахыгъ. Тыгъуаси, непи научнэ популярнэ лекциехэр, мастер-классхэр, лъэтегъэуцохэр университетым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащэкIох.

Сихъу Гощнагъу.