Чъэпыогъум и 14-р – мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэкIы­жьынымрэ яIофышIэ и Маф

Мэкъу-мэщымрэ къыдэгъэкIы­жьынымрэ яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Адыгеим иэкономикэ федэ къыфэзыхьырэ лъэныкъохэм агропромышленнэ комплексыр зэу ащыщ. Тиреспубликэ лэжьыгъэ бэгъуагъэ ренэу къыщахьыжьы, Адыгэ Республикэм икъэ­ралыгъо хабзэ икъулыкъухэм отраслэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным сыдигъуи мэхьанэшхо раты.

Республикэм ичIыгулэжьхэм ягъэхъагъэхэм якъэкIуапIэр IэпэIэсэныгъэшхо зэрахэлъыр, яIоф хэшIыкIышхо зэрэфыряIэр ары. ЧIыгулэжьхэм республикэм имэкъу-мэщ зыкъызэрэрагъэ­IэтырэмкIэ Адыгеим ихэхъоныгъи яIахьышхо хашIыхьэ.

Республикэм имэкъу-мэщрэ икъыдэгъэкIы­жьын хъызмэтрэ яIофышIэхэм отраслэм изегъэушъомбгъун, Адыгеим щыпсэухэ­рэм гъомылэпхъэ дэгъухэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм акIуачIэ тапэкIи зэрэрахьылIэщтым тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, IофышIоу ешъухьыжьэхэрэм ренэу гъэхъа­гъэхэр ащышъушIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный