Пчъагъэм тегъэгумэкIы

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Волгарь» Астрахань — 0:3.
Чъэпыогъум и 10-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Колгунов — Ростов-на-Дону, Х. Талаев — Грозный, А. ДышъэкI — Налщык.

ЗэIукIэгъум икIэух тигъэрэзагъэп. «Зэкъошныгъэм» иешIакIэ зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэ зэрэфаер зэнэкъокъум къыгъэлъэгъуагъ. ТиухъумакIохэм хэу­къоныгъэ бащэ ашIы, командэр ыпэкIэ зилъыкIэ, къэлапчъэм Iэ­гуаор дидзэным фэшI хэкIыпIэ къыгъотырэп. Гупчэм щешIэхэрэм упчIабэ афытиI. «Волгарь» зэхэщэн Iофхэр зэригъэпсыхэрэм шIуагъэ къыфехьы, щысэ зыщытепхы хъущт чIыпIэхэр ешIэгъум къыщылъэгъуагъэх.

Пресс-зэIукIэр

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Ешыгоо Сэфэрбый къы­зэриIуагъэу, зэIукIэгъум ия 3-рэ такъикъ тиухъумакIохэр хэукъохи, Андрей Зениным тикъэлапчъэ Iэгуаор къыдидзагъ. Дмитрий Лесниковым я 45-рэ такъикъым пчъагъэм хигъэхъуагъ — 0:2. «Зэ­къошныгъэм» зэIукIэгъум къэ­гъэзапIэ фишIын ылъэкIыгъэп.

Я 71-рэ такъикъым пенальтикIэ «Зэкъошныгъэм» икъэлапчъэ Iэгуаор «Волгарым» къыдидзагъ.

ЕшIэгъу къинхэр Адыгеим икомандэ къыфэнагъэх. «Спартак» Налщык, «Черноморец» Новороссийск, фэшъхьафхэм аIу­кIэщт. Опыт зиIэхэ Давид Ги­голаевым, Антон Мамоновым, Александр Еркиным ешIэкIо ныбжьыкIэхэу Къонэ Амир, Iащэ Ан­зор, Делэкъо Аскэр, Хьагъур Руслъан, Шъхьэлэхъо Амир, Дыхъу Тимур, Никита Катаевыр, нэ­мыкIхэри акIырыплъынхэу, яIэпэIэсэныгъэ хагъахъозэ тагъэгушIонэу тащэгугъы.

ЕшIэгъухэр

Я 12-рэ ешIэгъухэм якIэуххэм шъузэпяплъ.
«Урожай» — «Динамо» — 3:2, «Чайка» — «Спартак» Нщ —
5:0, «Мэщыкъу» — «Краснодар-3» — 2:0, СКА — «Ангушт» — 0:0, «Легион» — «Академия» — 1:0, «Биолог» — «Черноморец» — 0:1.

ЧIыпIэхэр

1. «Урожай» — 29
2. «Чайка» — 27
3. «Зэкъошныгъ» — 21
4. «Волгарь» — 21
5. «Черноморец» — 20
6. «Биолог» — 16
7. «Легион» — 16
8. «Мэщыкъу» — 16
9. «Спартак» Нщ — 15
10. «Спартак» Вл — 11
11. СКА – 11
12. «Ангушт» — 10
13. «Краснодар-3» — 8
14. «Динамо» — 5
15. «Академия» — 5.

Чъэпыогъум и 14-м «Зэкъошныгъэр» «Спартак» дешIэщт. Зэ­IукIэгъур Налщык щыкIощт.