Мыгъэ нахьыб

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор чъэпыогъум и 1-м Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи ар тыгъэгъазэм и 31-м нэс кIощт. Iофтхьабзэр республикэм зэрэщылъыкIуа­тэрэм, федеральнэ гупчэм къафигъэуцугъэ пшъэ­рылъхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ Iофыгъоу зэшIуахыхэрэм къазыщытегущыIэгъэхэ пресс-конференцие Адыгэ Респуб­ликэм идзэ комиссариат щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх дзэ комиссариатым ипащэу Александр Авериныр, кIалэхэр дэщыгъэнхэмкIэ ыкIи ухьазырыгъэнхэмкIэ отделым ипащэу Алексей Санташовыр, дзэ-врачебнэ комиссием ипащэу Руслъан Мамаевыр, къэбарлъыгъэIэс амалхэу республикэм итхэм ялIыкIохэр.

Александр Авериным пресс-конференциер къызэIуихызэ, адрэ илъэсхэм ялъытыгъэмэ, мыгъэ дащын фаеу къа­фагъэнэфэгъэ нэбгырэ пчъагъэр бэкIэ нахьыбэ зэрэ­хъугъэр хигъэунэфыкIыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, къулыкъур зыхьынэу къызтефэрэ нэбгырэ мини 2,5-рэ фэдизмэ бжыхьэм къяджэщтых, ау мы уахътэм ехъулIэу ахэм ащыщэу 313-мэ джыри макъэ арагъэIун алъэ­кIыгъэгоп. УФ-м ухъумэнымкIэ и Министерствэ иунашъокIэ Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 730-мэ къулыкъур ахьыщт, хабзэ зэрэхъугъэу, ахэр чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащэщтых. Мыгъэ апэрэу Темыр флотым нэбгыри 10 агъэкIощт ыкIи зыдащэщтыгъэхэ чIыпIэхэм Къырым къа­хэхъуагъ.

НыбжьыкIэу дзэм ащэщтхэм япсауныгъэ изытет медицинэ комиссиехэу район пэпчъ ащызэхэщагъэхэм ащауплъэкIу. Iофтхьабзэм къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, гъэтхэ дзэ дэщы­гъом изэфэхьысыжьхэр блэкIыгъэ илъэсым ебгъапшэхэмэ, пчъагъэм къыкIичыгъэп, макIэу хэхъуагъ ыкIи процент 76-м къулыкъу ахьыным фэхьазырхэу алъытагъ. Арэу щыт нахь мышIэми, анахь къахагъэщыхэрэм ащыщых къупшъхьэ-лъынтфэ, лъы къекIокI, кIэтIый узхэр.

Комиссариатым иIофышIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, дзэ къу­лыкъум зыщызыдзыехэрэм япчъагъэ мыгъэ зэхапшIэу нахь макIэ хъугъэ. АщкIэ зишIуагъэ къакIоу алъытэрэр дзэ-патриотическэ пIуныгъэм ылъэныкъокIэ Iофтхьабзэхэр бэу еджапIэхэм зэращызэхащэхэрэр ары.

Дзэ къулыкъум имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, ныбжьыкIэхэм ар ашIогъэшIэгъоныным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу «Дзэм къулыкъу щызыхьыщтым и Маф» зыфиIорэр мы илъэсым чъэпыогъум и 25-м зэхащэщт. Ар мэфэкI шIыкIэм тетэу рагъэ­кIокIыщт. ГъэцэкIэкIо хабзэм иорганхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм ялIыкIохэр, дзэм иветеранхэр, къэшъокIо купхэр, къулыкъум ащэщтхэм яIэхьылхэр хэлэжьэщтых.

2018-рэ илъэсым зэхащэгъэ гъэтхэ дзэ дэщыгъом къы­фэбгъэзэжьмэ, аныбжькIэ къулыкъу ахьынэу къызытефэрэ нэбгырэ мини 3-м ехъу чIыпIэ комиссариатхэм къякIолIагъэх, ахэм ащыщэу ныбжьыкIэ 600-р дзэ къулыкъум ащагъ, ащкIэ республикэм пшъэрылъэу къыфагъэуцугъэр гъэцэкIагъэ хъугъэ. Къулыкъум кIуагъэхэм ащыщыбэхэм дзэ-учетнэ сэнэ­хьат зэрагъэгъотыгъ, нэбгырэ 65-мэ апшъэрэ гъэсэныгъэ яI.

Дзэ дэщыгъо кампаниер Адыгеим сыдигъуи зэрифэ­шъуашэу зэрэщызэхащэрэр респуб­ликэ комиссариатым ипащэ къыIуагъ. Хабзэ зэрэхъу­гъэу, мы илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщыгъуи шапхъэхэм адиштэу зэрэрагъэкIокIыщтыр, пшъэры­лъэу къафагъэуцугъэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэщтхэр къы­кIигъэтхъыгъ.

Нэужым журналистхэм упчIабэ къатыгъ. Ахэр анахьэу зы­фэгъэхьыгъагъэхэр: къулыкъум зыщызыдзыехэрэм зэрадэзекIохэрэр, мыгъэ кIэу дзэ дэ­щыным къыхэхьагъэхэр, ныб­жьыкIэхэм япсауныгъэ изытет адрэ илъэсхэм зэратекIырэр, чIыпIэу зыдэкIощтхэр ежь яшIоигъоныгъэкIэ къыхахын алъэ­кIымэ, нэмыкIхэри. Дзэ комиссариатым иIофышIэхэм игъэкIотыгъэ джэуапхэр упчIэхэм къа­ратыжьыгъэх.

Iэшъынэ Сусан.