«Динамо-МГТУ-м» иешIэгъухэр

Мыекъуапэ иволейбол хъулъфыгъэ командэу «Динамо-МГТУ-м» 2018 — 2019-рэ илъэс зэнэ­къо­къур Ростов-на-Дону щыригъэжьэщт.

Адыгэ Республикэм изаслужен­нэ тренерэу, «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Павел Зборовскэм зэрилъытэрэмкIэ, зэнэкъо­къум дэгъоу зыфагъэхьазырыгъ. Командэм икапитанэу Къошк Рус­лъан нахь ныбжьыкIэхэр зы­лъещэх. Никита Филипповыр, Да­ниил Чернышовыр илъэс заулэ хъу­гъэхэу «Динамо-МГТУ-м» хэтых.

МГТУ-р къэзыухыгъэхэр, апшъэ­рэ гъэсэныгъэ зэзыгъэгъо­ты зышIоигъохэу универси­тетым щеджэхэрэр командэм хэтых. Неущрэ мафэм телъытагъэу П. Зборовскэм Iоф ешIэ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэ­еджа­кIохэр инэплъэгъу итых, ахэр опыт зиIэхэм ягъусэхэу ешIэгъу­хэм ащытэлъэгъух.

Республикэм щагъэсэгъэхэ кIалэхэр нахьыбэ хъухэу ти­командэ зэрэхэтхэм тегъэгу-
шIо. Къуаджэхэм адэс ныб­жьы­кIэхэм титренерхэр алъэ­плъэх, командэм нахь диштэщтхэр къыхагъэщых.

Iоныгъом и 22 — 23-м «Динамо-МГТУ-р» Ростов-на-Дону щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Ростов-Волей» зыфиIорэм, ащ ыуж Сахалин щешIэщт. Чъэпыогъум и 25-м «Динамо-МГТУ-р» Краснодар икомандэ Мыекъуапэ щыIукIэщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.