Апэ ишъыщтхэм ащыщ

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ Мыекъопэ клубэу «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым 2018 — 2019-рэ илъэс ешIэгъур рагъэжьэным ыпэкIэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Суперлигэм ия 2-рэ куп хэтэу «Динамо-МГТУ-р» Уры­сыем и Кубок къыдэхыгъэным, хэгъэгум изэнэкъокъу ахэлэ­жьэщт, — къытиIуагъ Андрей Синельниковым. — Кубокым фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр Iоны-гъом и 27-м Ставрополь щаублэщтых.

— Андрей, «Динамо-МГТУ-м» зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм тигъэзетеджэхэр къакIэупчIэх.

— Урысыем икомандэхэм ащешIэнхэу хэкIыжьыгъэхэм спортышхом гъэхъагъэ щашIынэу сафэлъаIо. АцIэхэр къесымыIоми хъущтэу сэлъытэ.

— Къежъугъэблэгъагъэхэм тащыгъэгъуазэба.

— Дэгъоу ешIэнхэ зылъэкIыщтхэм ахэсэлъытэ Юрий Кочневыр. Ар «Динамо» Ставрополь къыхэтщыгъ. Хьакъунэ Руслъан Адыгеим ибаскетбол щашIэ. Аужырэ илъэсым Руслъан Венгрием щешIагъ. Мыекъуапэ зэрэщапIугъэр къыдэтлъыти, дгъэсэгъэ кIалэр тикомандэ къедгъэ­блэгъэжьыгъ.

— НыбжьыкIабэ «Динамо-МГТУ-м» шъуштагъэ.

— Адыгэ Республикэм иеджапIэхэм ащагъэсагъэхэр тинэплъэ­гъу итых. ЯIэпэIэсэныгъэ хэзыгъэхъонхэ зылъэкIыщтхэу, клубым непэ нахь ищыкIагъэхэу тлъы­тэхэрэр «Динамо-МГТУ-м» тштагъэх. Гуетыныгъэ ахэлъэу Iоф зы­дашIэжьы, командэм пытэу къыхэуцощтхэу тэгугъэ.

— Кирилл Майборода, Александр Милютиныр нахь ныбжьыкIаIохэм ащыщых.

— ЗыцIэ къепIуагъэхэр 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъум чанэу хэлэжьагъэх. Адыгеим икIэлэ­еджакIохэу баскетболым яшъыпкъэу пылъхэм тапэкIи талъы­плъэщт.

— Суперлигэм ия 2-рэ куп командэ лъэшхэр хэтых. Апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщтхэр къа­хэгъэщыгъуаехэу олъыта?

— Спортым пэшIорыгъэшъэу сытегущыIэныр сишэнэп, ау уп­чIэм джэуап къестыжьын. «Уфимец» Уфа, «Тамбов» Тамбов хэку, «Руна-Баскет» Москва, «Чебоксарские Ястребы» Че­боксары, Суперлигэм къыхэ­кIы­жьыгъэ «Рязань» Рязань нахь къахэсэгъэщых.

— «Динамо-МГТУ-р» сыд фэдэ чIыпIа зыфэбэнэщтыр?

— Апэ ишъыщт команди 5-мэ тахэфэным тыфэбэнэщт. Бас­кетболыр зышIогъэшIэгъонхэр, къытфэгумэкIыхэрэр дгъэгушIохэ тшIоигъу.

— ШъуиешIэгъухэу Мыекъуа­пэ щыкIощтхэр тыдэ щызэхащэщтха?

— Спорт Унэшхоу «Ошъуте­нэм» тизэIукIэгъу­хэр щызэхэт­щэщтых. ЗэIукIэгъу­хэм яплъыхэ зышIоигъохэр къа­лэм испорт еджапIэу N 2-м къы­щызэрэугъоих, тэ ыпкIэ аIы­­тымыхэу ­автобускIэ зетэщэх. «Ошъу­тенэм» ипащэу Джарымэкъо Юсыф ты­фэраз, гъэзетымкIи «тхьауегъэ­псэу» етIожьы тшIоигъу. ЕшIэ­гъухэр зыщыкIощт унэр дахэу зэтырагъэпсыхьагъ, таблор зэ­блахъугъ. Спортым пылъхэм ящы­кIэгъэ къэбархэр нахь игъэ­кIотыгъэу къытыратхэщтых, ыгъэ­гъозэщтых.

— Андрей, илъэс ешIэгъур чъэпыогъум и 18-м ежъугъэ­жьэщт. Шъуимурадхэр къы­жъудэхъунхэу шъуфэсэIо.

— Тхьауегъэпсэу.

Сурэтым итхэр: «Динамо-МГТУ-м» хэтхэр.

«Динамо-МГТУ-м» иешIакIохэр

1 — Хьакъунэ Руслъан
3 — Снисаренко Олег
4 — Суслов Давид
7 — Анищенко Артем
8 — Степаненко Сильвестр
9 — Гапошин Артем
10 — Абызов Максим
14 — Милютин Александр
17 — Майборода Кирилл
18 — Шибаев Константин
19 — Аджей Эмануил
21 — Еремин Николай
22 — Кочнев Юрий.

Синельников Андрей — тренер шъхьаI.
Гапошин Артем — тренер.
ШъунаIэ тешъудз: ешIакIохэм яномерхэу майкэхэм атедзагъэхэр пчъагъэхэм къагъэлъагъо.

ЗэдешIэщтхэр

1. «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ
2. «Тамбов» Тамбов хэку
3. «Руна Баскет» Москва
4. «Динамо» Магнитогорск
5. «Нефтехимик» Тобольск
6. «Локомотив-Кубань» Краснодар
7. «Алтай Баскет» Алтай край
8. «Уфимец» Уфа
9. «Чебоксарские Ястребы» Чебоксары
10. «Рязань» Рязань
11. БК «Арсенал» Тула
12. «Динамо» Ставрополь
13. «Эльбрус» Щэрджэскъал

Командэхэр къекIокIыгъуи 4-м щызэнэ­къокъущтых.
Купым апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхырэр Суперлигэм хэхьащт.

ЗэIукIэгъухэр
«Динамо-МГТУ» — «Локомотив-Кубань»
«Динамо» Ст — «Эльбрус»
«Зенит» С.-П. — «Руна-Баскет».
Купым апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхырэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщт.

Урысыем и Кубок
Iоныгъом и 27-м къыщыублагъэу ­чъэпыогъум и 2-м нэс Урысыем баскетболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр Ставрополь щыкIощтых.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр ЕМТIЫЛЪ Нурбый.