Апшъэрэ еджапIэм истудентых

Апэрэ курсым иcхэм я Мафэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыхагъэунэфыкIыгъ.

НыбжьыкIэхэу апшъэрэ еджа­пIэм ищагу щаугъоигъэхэм, мэфэкI шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэр афызэхащагъ. Мыгъэ нэбгырэ 1300-м ехъумэ университетым ипчъэхэр апэрэу къафызэIуихыгъ.

Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым и Президентэу ТхьакIущынэ Ас­лъан студент хъугъэхэм къа­фэ­гушIуагъ, мы апшъэрэ еджапIэм гъэсэныгъэ щызэрагъэгъотын амал зэряIэр къыхигъэщыгъ.

— Илъэс 25-у Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iоф зишIэрэм къыкIоцI шэн-хэбзэ гъэнэфа­гъэхэр иIэ хъугъэх. Ахэр шъори зэрэжъугъэцэкIэщтхэм сицыхьэ телъ, — къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. — Университетыр ти­къэралыгъо имызакъоу, IэкIыбми щашIэ, къэзыухыгъэхэм чы­жьэу зыцIэ Iугъэу ахэтыр бэ. ШIэныгъэ куухэр зыIэкIэлъэу апшъэрэ еджапIэм къычIитIупщыщтхэм ащыщ шъухъунэу тэгугъэ. ШъуимэфэкI мафэкIэ джыри зэ сышъуфэгушIо, гъэ­хъагъэхэр шъушIызэ шъуеджэнэу сышъуфэлъаIо.

Студентхэм гущыIэ фабэхэр запагъох нэуж проектэу «КIэугъоекIо апшъэрэ еджапI — Мые­къопэ къэралыгъо технологи­ческэ университет» зыфиIорэм нахь игъэкIотыгъэу ныбжьыкIэхэр нэIуасэ фашIыгъэх. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр апшъэ­рэ еджапIэр нахьышIоу зэрэбгъэIорышIэн плъэкIыщт шIыкIэхэр къыхэхыгъэнхэр, кIэлэ­егъаджэхэм ыкIи студентхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, уч­реждением интеллектуальнэ амалэу IэкIэлъхэр ыгъэфедэнхэ ылъэкIыныр ары. Проектым къыдыхэлъытагъэу апэрэ курсым ис студентхэм площадкэ 20 къафызэIуахыгъ. Ахэм якIо­лIэнхэ, зыфэдэхэр зэрагъэшIэн амал яI. Нахь къапэблэгъэ лъэныкъор къыхахыным, ащкIэ гъэхъагъэхэр ашIыным, лъэгапIэхэм анэсынхэм площадкэхэр афэIорышIэщтых.

ЩашIэ Нуриет технологиехэмкIэ факультетыр къыхихыгъ. Ар колледжым щеджагъ, нэужым апшъэрэ гъэсэныгъэ зэригъэ­гъотынэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым къычIэхьагъ.

— ЫпэкIэ улъыкIотэнымкIэ, шIэныгъэу зэбгъэгъотыгъэ­хэр бгъэфедэжьынхэмкIэ мы университетыр студентхэм яIэпыIэгъу, — игупшысэхэмкIэ къыддэгуащэ Нуриет. — Сы­фэчэфэу сыкъычIэхьагъ, къы­хэсхыгъэ лъэныкъомкIэ Iоф сшIэ­нэу зысэгъэхьазыры.

Мы факультетыр джащ фэ-дэу къыхэзыхыгъэ Роман Денделевич тызэрэщигъэгъоза­гъэмкIэ, ятэ псэолъэшI. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ащ кIырыплъызэ сэнэхьатыр ежьыми пэблагъэ хъугъэ, нэужым мы лъэныкъомкIэ апшъэрэ гъэ­­сэныгъэ зэригъэгъотын пшъэ­рылъ зыфигъэуцужьыгъ.

АгукIэ зыкIэхъопсыщтыгъэхэ университетым щеджэнхэ амал зиIэ судентхэр мэфэкIым щычэфыгъэх, площадкэхэр ашIогъэшIэгъонэу къаплъыхьагъэх.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.