ЕгъэжьапIэ зыщашIыгъэр къяджэжьы

КIуачIэр зыщапсыхьэрэм псауныгъэр щагъэпытэ. Адыгэ Республикэм щапIугъэ спортсменхэр физ­культурникым и Мафэ ехъулIэу Мыекъуапэ щызэIукIагъэх. ЯцIыкIугъом къыщыублагъэу щыIэныгъэм къыщакIугъэ гъогур ашIогъэшIэгъон.

Ленинград хэкум, Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Хабаровскэ, Ингушетием, Къэбэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгеим, нэмыкIхэм ятренер-кIэлэегъаджэхэр, дзюдомкIэ бэнакIохэр, спортым пыщагъэ-хэр Адыгэ къэралыгъо универ­ситетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щызэIукIагъэх, бэнакIохэр 200-м къехъух.

ГукъэкIыжьхэр

Улан Гуртуевым, Хьатх Бислъан, Бэджыдэ Вячеслав, Юрий Садовниковым, Болэ Вадим, Псэунэ Мурат, Евгений Володченкэм, Хьаджэкъо Мэдин, Сергей Хованскэм, нэмыкI тренерхэу зэхахьэм щытлъэгъухэрэм ныбжьыкIэхэр упчIэжьэгъу афэхъу-­
хэу тарихьылIагъ.

Спортым щыцIэрыIоу Емыж Арамбый зэрилъытэрэмкIэ, Мые­къуапэ къэкIогъэ тренерхэм яIэ­пэIэсэныгъэ хэпшIыкIэу хагъэ­хъуагъ. СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ лъапсэ зыфишIыгъэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIэ, самбэмкIэ зыщагъа­сэзэ шIэныгъэу зэрагъэгъотыгъэр щыIэныгъэм къыщятэжьы.

— Кобл Якъубэ тренер къодыеу щытыгъэп, — зэдэгущы­Iэгъур лъегъэкIуатэ Адыгэ Рес­публикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Бастэ Сэлым. – Тятэм, тшына­хьыжъым фэдэу тызэхэтыгъ, игу­щыIэ пытэу щытыгъ.

Беданыкъо зэшхэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, Нэпсэу Бислъан, Адзы­нэ Алый, Хьакурынэ Дамир, Джа­рымэкъо Аслъан, фэшъхьафхэм къытаIуагъэр щыIэныгъэм къы­пкъырэкIы.

— ШIу зышIэрэм ишIушIагъэ кIодырэп, — еIо Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Бе­даныкъо Рэмэзан. — Мые­къопэ бэнэпIэ еджапIэм икъута­мэхэр къуаджэхэм, районхэм къа­щызэIухыгъэнхэм Кобл Якъу­бэ кIуачIэу хилъхьагъэр макIэп. Чылэхэм адэс кIалэхэм кIуачIэр апсыхьаным, бэнакIэхэм зафа­гъэсэным фэшI тикIэлэгъум тренерхэу, пащэхэу IэпыIэгъу къытфэхъугъэхэм яшIуагъэкIэ спортышхом гъэхъагъэхэр щытшIы­гъэх.

— Сэ Къэбэртэе-Бэлъкъарым сыкъыщыхъугъ, — къытиIуагъ Улан Гуртуевым. — Джырэ уахътэ Санкт-Петербург тренерэу Iоф щысэшIэ. Дзюдом нахь дэгъоу зыфэзгъэсэн симурадэу Мые­къуапэ сикIэлэгъум сыкъакIуи, сыщеджагъ. Кобл Якъубэ, Емыж Арамбый, фэшъхьафхэм сэна­ущыгъэу ахэлъыр къытхалъхьанымкIэ бэрэ Iоф къыддашIагъ. Тафэраз.

Сергей Хованскэм, Болэ Вадим, Псэунэ Мурат анахьэу къы­хагъэщырэр Адыгеим бэнэкIо цIэрыIохэр зэрэщагъэсагъэхэр ары. НыбжьыкIэхэм непэ щысэ зытырахын яI.

ШъэоцIыкIу Рустам, Ингъуш Владимир, Хьакурынэ Хьазрэт, ПашIо Алый, фэшъхьафхэу алырэ­гъум щыбанэхэрэм талъы­плъагъ. КIуачIэр зыпсыхьагъэм икъулайныгъэ нахьышIоу егъэфедэ.

— «ПкIантIэ къыомыхэу те­кIо­ныгъэр къыдэпхыщтэп» къыта­Iощтыгъ тренерхэм, — къеIуатэ ШъэоцIыкIу Рустам. — Тикъуа­джэу Джыракъые спорт еджэпIэшхо къыщызэIуахыгъ. КIалэхэр, пшъашъэхэр физкультурэм пыщэгъэнхэмкIэ, япсауныгъэ агъэпытэнымкIэ амалышIухэр яIэх.

БэнакIохэм ягупшыс

Олимпиадэ джэгунхэу Риоде-Жанейро 2016-рэ илъэсым щыкIуагъэхэм дышъэ медалыр къащыдэзыхыгъэ Мудрэнэ Бислъан Къэбэртэе-Бэлъкъарым икъалэу Бэхъсан къыщыхъугъ. ИкIэлэцIыкIугъом самбэмрэ дзюдомрэ зафигъасэ шIоигъоу ышнахьыкIэу Аслъан игъусэу Мые­къуапэ къэкIуагъ. Адыгэ Рес­публикэм игимназие, Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжыр къыухыгъэх, физкультурэмрэ дзюдомрэ я Институт щеджагъ.

— Адыгеим лъапсэу щысшIыгъэм ишIуагъэкIэ спортышхом сыщашIагъ, — игупшысэхэм тащегъэгъуазэ Мудрэнэ Бислъан. — Республикэм иIэшъхьэтетхэм сафэраз. Олимпиадэ джэгунхэм дышъэ медалыр къащыдэсхыгъэу Мыекъуапэ сыкъырагъэблагъи зэхахьэу къэлэ гупчэм щызэхащагъэр егъашIи сщыгъупшэжьыщтэп. ГущыIэ фабэу къаIуагъэхэр, дунаим щыцIэрыIо «Налмэсыр» зэхахьэм зэрэщыуджыгъэр, сэри сыкъызэрэщышъуагъэр — ахэр гукъэкIыжь лъапIэх.

ТхьакIущынэ Аслъан, Къум-пIыл Мурат зыкIэтхэжьыгъэхэ шIу­фэс тхылъхэу Мудрэнэ Бис-лъан къыратыжьыгъэхэм, нэ­мыкI­хэм игуапэу къатегущыIагъ.
ШышъхьэIум и 9-м Б. Мудранэм бэнапIэм тыщыIукIагъ. Ащ фэдэ уахътэм бэрэ узэдэгущыIэн плъэ­кIыщтэп. Бислъан килограмм 60-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп щэбанэ, арэу щытми, нахь онтэгъухэри къебэнынхэу фаех.

Нэпсэу Бислъан ыгъэсэрэ Па­шIо Алый кг 66-рэ къэзыщэчы­хэрэм якуп хэт. Мудрэнэ Бис-лъан ебэны шIоигъоу чэзыур къы­зэрэнэсыгъэм егъэгушIо. Олимпиадэм ичемпион бэнапIэм псын­кIэу зыщегъазэ, нэгъэупIэпIэгъум къыкIоцI укъычIидзын, уигъэчэ­рэгъун, ыбг утырилъхьанышъ, узэрихьан ылъэкIыщт.

БэнэкIо ныбжьыкIэхэм яIэпэIэ­сэныгъэ хагъэхъонымкIэ щысэ зытырахыщтхэр къапэчыжьэхэп, къаготых. Институтым ипащэу Бгъуашэ Айдэмыр къызэрэтиIуагъэу, якIэлэгъур зыщагъэкIогъэ бэнапIэм тренерхэм къагъэзэ-
жьы, ягупшысэхэмкIэ зэгъусэх.

Физкультурникым и Мафэ фэгъэхьыгъэу тиспортсменхэм та­фэгушIо, ягъэхъагъэхэм ахагъэ­хъонэу афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.