«Динамо-МГТУ-м» зегъэхьазыры

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2018 — 2019-рэ илъэс зэнэкъокъум зыфегъэ­хьа­зыры. Мы мафэхэм ешIакIохэу хэкIыжьыгъэхэм, кIэу аштэщтхэм такIэупчIагъ.

— Илъэс заулэ хъугъэу «Динамо-МГТУ-м» щешIэхэрэр къы­хэнэжьыгъэх, — къытиIуагъ тре­нер шъхьаIэу, Адыгэ Рес­публикэм изаслуженнэ трене-
рэу Андрей Синельниковым. — Апшъэрэ купым, непэ ехъулIэу, командэ 13 хэт. Курскэ иешIакIохэр зэнэкъокъум хэ­кIыжьыгъэх. Тэ илъэс зэнэкъо­къум тишъыпкъэу зыфэдгъэхьазырыщт.

Чъэпыогъу мазэм 2018 — 2019-рэ илъэс ешIэгъур аублэщт. «Динамо-МГТУ-м» хэтых Николай Ереминыр, Артем Гапошиныр, Кирилл Майбородар, Максим Абызовыр, Александр Милютиныр. Республикэм щапIугъэ ныбжьыкIэхэм тренер шъхьа­Iэр алъэ­плъэ, командэм диштэщтхэр къахихынхэм фэшI зэ­фэхьысыжьхэр ышIынхэу уахътэ иI.

Урысыем и Кубок икъыдэхын фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр баскет-
бол командэхэм чъэпыогъу мазэм аублэщтых.