Килограмм 28-рэ къаугъоигъ

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым игукъэкIыкIэ экологическэ Iофтхьабзэу агъэфедэгъахэ батарейкэхэм якъэугъоин фэгъэхьыгъэр Адыгеим щыкIуагъ.

Мы пыдзэфэ щынагъор зэра­тэкъощт ящыкыр апшъэрэ еджа­пIэм ичIэхьагъу Iуагъэу­цуагъ.

Iофтхьабзэм икIэух ар зауплъэкIум, агъэфедэгъэ батарейкэ килограмм 28-рэ къаугъоигъэу къычIэкIыгъ. Ахэр агъэкIодынхэм фэшI пыдзафэр къэлэ администрацием IэкIагъэхьагъ.

— Физическэ пIуныгъэмкIэ университетым икафедрэ Iоф­тхьабзэу «Чистый город» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ба­тарейкэхэм яугъоин джыри лъигъэкIотэщт. Арышъ, сту­дентхэри, кIэлэегъаджэхэри ащ хэлэжьэнхэу закъыфагъазэ, — къеты МГТУ-м ипресс-къулыкъу.