Илъэс 25-рэ гъогу

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр зыгъэпсыгъэу, иапэрэ ректорэу, джыдэдэм ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъан апшъэрэ еджапIэм ыкIи политехническэ колледжым ястудентхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Технологическэ университетыр загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм ар фэгъэхьыгъагъ.

Iофтхьабзэр зыщыкIогъэ науч­нэ библиотекэм иIофы­шIэхэм къагъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъо­нэу къэблэгъэрэ мэфэкIым фэ­гъэхьыгъэр — апшъэ­рэ еджа­пIэр ылъэ зэрэтеуцуагъэр, институтыр университет зэрашIыгъэр къизыIотыкIырэм къэзэрэугъоигъэхэр еплъынхэ амал яIагъ. Аслъан Кытэ ыкъом игу­щыIэхэмкIэ къэгъэлъэгъоным еджагъэх: «Ставить неразрешимые задачи, чтобы решить их!»
ЗэIукIэгъур пэублэ псалъэкIэ къызэIуихыгъ социологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу ТхьакIущынэ Аслъан. Ап­шъэрэ еджапIэм къыкIугъэ тарихъ гъогум анахь мэхьанэ зиIэ чIыпIэу хэтхэм ар къащыуцугъ. Мыщ игъэпсынкIэ къиныгъоу ыкIи Iофыгъоу зэпачыгъэ­хэм дэгъоу хэшIыкI афызиIэм игъэкIотыгъэу студентхэм къафиIотагъ. А лъэхъан къинэу пстэури зыщызэфашIэу, зыщызэхэтэкъущтыгъэм Адыгеим мыр къыщызэIуахыныр бэмэ ашIошъ хъущтыгъэп. Нэужым технологическэ университет зэхъум, шъолъыр зэфэшъхьафхэм кIэлэегъаджэхэр ыкIи профессорхэр къызэрэращыщтыгъэхэр, ежьхэм якадрэхэм зэрахагъа­хъощтыгъэр, грантхэр къызэ­рэдахыщтыгъэхэр, факультетхэу сэнэхьат зэфэшъхьафхэм зыщафеджэщтхэр къызэрэзэIуахыщтыгъэхэр ТхьакIущынэ Аслъан къыриIотыкIыгъэх.

Студентхэм упчIабэ Аслъан Кытэ ыкъом фагъэзагъ: студент шъыпкъэр зэрэщытын фаеу ылъытэрэр, апшъэрэ еджапIэм тапэкIэ хэхъоныгъэхэу ышIыщтхэр, мафэрэ еджэрэ студентхэм Iоф зэрашIэрэм еплъыкIэу фыриIэр, ныбджэгъуныгъэр къызэрэгурыIорэр, нэмыкIхэри.

ЗэIукIэгъур гуфэбагъэ хэлъэу, къызэрыкIоу рекIокIыгъ. Еджа­кIохэм анэмыкIэу ащ къырагъэб­лэгъагъэх апшъэрэ еджэпIэ анахь ныбжьыкIэм игъэпсын иапэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу джы къызнэсыгъэми зиIа­хьышIу хэлъхэу Iэзэн факультетым иапэрэ деканэу, медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу Даутэ Юрэ, экологическэ ыкIи инженернэ-экономическэ факультетхэм ядеканхэу Юрий Сухоруких, Беданэкъо Мурат. ЯгукъэкIыжьхэр гущыIэ фабэхэмкIэ ахэм къыраIотыкIы­гъэх, тапэкIи университетым гъэхъагъэхэр ышIыхэзэ лъыкIотэнэу къыфэлъэIуагъэх.

Iофтхьабзэм икIэух 2017 — 2018-рэ илъэс еджэгъум апшъэ­рэ еджапIэм ищыIэныгъэ чанэу хэлэжьэгъэ ыкIи дэгъу дэдэу еджэрэ студентхэм щытхъу тхылъхэмрэ шIухьафтын лъапIэхэмрэ ТхьакIущынэ Аслъан аритыгъэх. Ахэм ягъусагъ биографическэ тхылъэу «Аслан Тхакушинов: всадник всегда в седле» зыфиIорэр.

Джащ фэдэу информационнэ системэхэмкIэ факультетым истудентэу Данила Сичко пауэр­лифтингымкIэ Европэм ичемпи­онатэу щыIагъэм текIоныгъэ къы­зэрэщыдихыгъэм фэшI МКъТУ-м ипрезидент ащ фэгушIуагъ, дышъэ медаль ыкIи а спорт лъэпкъымкIэ Адыгеим ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу ятIонэрэ чIыпIэр къызэрэдахыгъэм фэшI тыжьын Кубокыр ритыгъэх.

Нэпэеплъ сурэтхэм язытехынкIэ зэIукIэгъур аухыгъ.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.