Тинеущырэ мафэ шIошъхъуныгъэ фытиIэу

Кавказ заор заухыгъэр илъэси 154-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь зэхахьэхэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэ, районхэм ащыкIуагъэх.

Мыекъопэ къэлэ парк дэхьапIэм къыщаубли, урам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм къырыкIуагъэхэм ахэтых республикэм ихэбзэ къулыкъушIэхэр, общественнэ движениехэм, IофшIапIэхэм, еджапIэхэм ялIыкIохэр, IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ тилъэпкъэгъухэр. Урысыемрэ Адыгеимрэ якъэралыгъо быракъхэр нэбгырабэмэ аIыгъыгъэх.

Зэзэгъыныгъэмрэ ЗыкIыныгъэмрэ ясаугъэтэу филармонием ыпашъхьэ щытым дэжь Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэр къыщыуцухи, Кавказ заом хэкIодагъэхэм, тичIыгу къаухъумэзэ лIыхъужъныгъэ зезыхьагъэхэм шъхьащэ афашIыгъ, зы такъикъэ афэшъыгъуагъэх.

Филармонием зэхахьэр щылъагъэкIотагъ. Республикэм и Премьер-министрэ иапэрэ гуадзэу Сапый Вячеслав къыщыгущыIагъ.

— Непэ тыгу къэтэгъэкIыжьых Кавказ заом къыхэкIыгъэ тхьамыкIагъохэр, егъэзыгъэкIэ зичIыгу гупсэ зыбгынэн фаеу хъугъэхэр, адыгэ минишъэ пчъагъэу ащ хэкIодагъэхэр, — къыIуагъ Сапый Вячеслав. — Мы мафэр шъыгъо мэфэ къодыеу щытэп, тинеущрэ мафэ шIошъхъуныгъэу фытиIэм имафэуи ар мэхъу. ЖъоныгъуакIэм и 21-рэ мафэу дунаим тет адыгэмэ хагъэунэфыкIырэр тарихъ-культурнэ лъэпкъ кIэным икъэухъумэн фэлажьэ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ ыкIи сэ сцIэкIэ Адыгеим щыпсэурэмэ зэкIэмэ тыгу къыддеIэу тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъунасыпышIонэу, шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунхэу. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр къыщыгущыIагъ.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан къызэрэхигъэщыгъэу, Кавказ заом тхьамыкIагъоу къызыдихьыгъэм тилъэпкъ чIэнэгъэ инхэр ышIыгъэх. Къиныгъуабэ адыгэмэ зэпачыгъ, заужьыжьыным игъогу пытэу тетых, мамыр псэукIэр агъэпытэ.

Шъыгъо-шIэжь зэхахьэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыем» гъыбзэхэр, лIыхъужъ орэдхэр къыщиIуагъэх. Адыгеим итхакIохэм яусэхэм къыщяджагъэх.

Пчыхьэзэхахьэр зезыщагъэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу Хьакъуй Аслъан икIэух гущыIэхэм куоу уагъэгупшысэ.

Ары. Непэ блэкIыгъэм зыфэдгъазэзэ, тятэжъ пIашъэхэр тыгу къэтэгъэкIыжьых, шъыпкъагъэ хэлъэу тарихъыр зэфэтэхьысыжьы. Адыгеир республикэ хъугъэу мэпсэу, инеущырэ мафэ нахьышIу зэрэхъущтым тицыхьэ телъ. Шъыгъо-шIэжь мафэм республикэм ис лъэпкъхэр щызэIукIагъэх. Тилъэпкъ къыщышIыгъэ тхьамыкIагъом фэдэ егъашIэм тымылъэгъужьынэу, мамыр щыIакIэр тиIэу тыпсэунэу, тыбэгъонэу Тхьэм телъэIу.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.