Мы илъэсым — уни 127-рэ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Республикэм ипащэ блэкIыгъэ зэхэсыгъом къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэм, джырэ уахътэ анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм министрэхэр къатегущыIагъэх, зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх.

АР-м и Правительствэ и Тхьаматэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым имэзиплI республикэ бюджетым ихахъохэр сомэ миллиарди 3-рэ миллион 64-м ехъугъ, 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар процент 206-рэ мэхъу. Санкт-Петербург щыкIощт экономическэ форумым республикэр чанэу хэлэжьэнэу зегъэхьазыры, зэзэгъыныгъитIу ащ щакIэтхэнэу агъэнафэ.

Илъэсэу тызхэтым фэтэрыбэу зэхэт уни 127-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр арашIылIэщтых, ащ зэкIэмкIи сомэ миллиони 142,4-рэ пэIуагъэхьащт. Мы лъэныкъомкIэ IофшIэнэу агъэцакIэрэм ыкIи унэу агъэцэкIэжьхэрэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ зэрэхъурэр, мылъкур шIуагъэ къытэу зэрагъэфедэрэр, ащкIэ пэрытныгъэ зыIыгъ шъолъырхэм Адыгеир зэращыщыр вице-премьерэу Сапый Вячеслав къыIуагъ.

— Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр яшIылIэгъэнхэм пэIухьэрэ мылъкур цIыфхэм къаугъои. Арышъ, ахэм яеплъыкIэхэр къыдэтлъытэзэ IофшIэныр зэхэтщэн, ахъщэр зыпэIухьэрэр, гъэфедагъэ зэрэхъурэр къафэтIотэн, зэтедгъэпсыхьэгъэ унэхэмкIэ нэрылъэгъу афэтшIын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЧIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан ыкIи ащ ясанитарнэ зытет шапхъэхэм адиштэным иIофыгъо муниципалитетхэм анаIэ тырагъэтын, а IофшIэныр мафэ къэс агъэцэкIэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Джащ фэдэу гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, социальнэ фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэн епхыгъэу закъыфэзыгъэзэрэ цIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къэзэрэугъоигъэхэм агу къыгъэкIыжьыгъ, ащкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ.

Зянэ-зятэ зышъхьащымытыжь сабыйхэр зыпIунэу мурад зиIэхэм тхылъэу къагъэхьазырхэрэм нахь тэрэзэу ахэплъэгъэн ыкIи мы Iофыгъор ахъщэ къэгъэхъапIэу щытын зэрэфэмыер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ.

Гъогухэм яшIын ыкIи инженернэ инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр фэхъунхэм мэхьанэшхо зэряIэр республикэм ипащэ къыхигъэщызэ, а лъэныкъохэмкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм кIэкIэу къащыуцугъ. АР-м псэолъэшIынымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, гъогухэм яшIын ыкIи ягъэцэкIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ планыр гъэцэкIагъэ мэхъу. Мы илъэсым АР-м и Гъогу фонд сомэ миллиард 1,3-рэ мэхъу.

— Гъогу хъызмэтым зэпыу имыIэу Iоф ышIэн, ащкIэ проектэу дгъэнэфагъэхэм апэIухьащт мылъкур зэрифэшъуашэу дгъэфедэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Спортым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм иIофыгъуи зэхэсыгъом къыщаIэтыгъ. Республикэм ипащэ пшъэрылъэу къафишIыгъэмкIэ, футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» IэпыIэгъоу рагъэгъотырэм хагъэхъощт. Мы илъэсым командэм гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэ ылъэкIыгъ, я 6-рэ чIыпIэр ыубытыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.