Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм атегущыIагъэх

Адыгеим икъэралыгъо гъэцэкIэкIо къулыкъухэмрэ радиацием епхыгъэ тхьамыкIагъохэм якIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм яобщественнэ организациехэмрэ Iоф зэдашIэным фэгъэзэгъэ межведомственнэ координационнэ советым изэхэсыгъо АР-м и Правительствэ и Унэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Социальнэ ухъумэнымкIэ, финансхэмкIэ, къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ министерствэхэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр, радиацием епхыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэу зэрар зэрихыгъэхэм яобщественнэ организациехэм ялIыкIохэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

Илъэс къэс мэлылъфэгъум и 26-м тихэгъэгу агу къыщагъэкIыжьы 1986-рэ илъэсым Чернобыль атом электростанцием къыщыхъугъэ тхьамыкIагъор. Мыщ епхыгъэ шIэжь Iофтхьабзэу республикэм щызэхащэщтхэр, радиацием зэрар зэрихыгъэхэм зэтыгъо ахъщэ тынхэр ятыгъэнхэр ары анахь шъхьаIэу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, электростанцием иреакторхэм ащыщ къызэом, радиациер зыхэлъ вещество тонн пчъагъэ километрэ мин заулэкIэ пэIудзыгъэ чIыпIэхэм анэсыгъ. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, экономикэм зэрарышхо ащ къафихьыгъ, радиацием ыпкъ къикIыкIэ нэбгырабэмэ ядунай ахъожьыгъ, мин пчъагъэмэ япсауныгъэ зэщигъэкъуагъ. Аварием икIэуххэм ядэгъэзыжьын лIыхъужъныгъэ зэрахьэзэ хэлэжьагъэхэм ащыщых Адыгеим икIыгъэхэри. Радиацием зэрарэу къыхьыщтыр нахь макIэ шIыгъэнымкIэ ахэм афэлъэкIыщтыр зэкIэ ашIагъ.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэ Iотфхьэбзи 130-рэ фэдиз республикэм имуниципальнэ образованиехэм ащызэхащэщтых. Ахэм ащыщых гъэсэныгъэм иучреждениехэм ащыкIощт лIыхъужъныгъэм иурокхэр, аварием икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм адашIыщт зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэр, фильмэ зэфэшъхьафхэм якъэгъэлъэгъон, нэмыкIхэри. Джащ фэдэу культурнэ ыкIи спорт программэхэр агъэхьазырых. Хабзэ зэрэхъугъэу, мэлылъфэгъум и 26-м хэбзэ къулыкъухэр ыкIи общественнэ организациехэр зыхэлэжьэщтхэ митингхэр муниципалитетхэм зэкIэми ащыкIощтых.

Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъэу къафигъэуцугъэм диштэу радиацием зэрар зэрихыгъэхэм зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу аратыщт. Ащ фытегъэпсыхьэгъэ шэпхъэ-правовой акт зэхагъэуцуагъ, республикэ бюджетым сомэ миллионым ехъу къыдыхалъытагъ. Радиацием епхыгъэ тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм, сэкъатныгъэ хэзыхыгъэхэм, зидунай зыхъожьыгъэхэм яшъхьэгъусэхэм, янэ-ятэхэм, ясабыйхэм IэпыIэгъур аIукIэщт. Министрэм къызэриIуагъэмкIэ ахэм япчъагъи гъэнэфагъэ.

Iофтхьабзэу агъэнэфагъэхэр зэкIэ гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер Наталья Широковам къыIуагъ, ащкIэ пшъэдэкIыжь зыхьырэ ведомствэхэм, структурэхэм яIофшIэн нахь агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.