МэшIогъэкIуасэ хъунхэу фаеха?

Урысые шъхьафит мэшIогъэкIосэ обществэмрэ Адыгеим имэшIогъэкIосэ къулыкъу иа 1-рэ отрядрэ зэгъусэхэу кIэлэцIыкIу лагерэу «Страна чудес» зыфиIорэм зыщызыгъэпсэфыхэрэм апае экскурсие зэхащагъ.

МэшIогъэкIосэ сэнэхьатым, техникэм, яшъуашэхэм, Iэмэ-псымэхэу агъэфедэхэрэм нахь благъэу ахэр нэIуасэ фашIынхэр ямурад шъхьаIэу щытыгъ.

Iофтхьабзэр окIофэ, машIор къэмыгъэхъугъэным фэшI мы къулыкъушIэхэм IофшIэнэу зэрахьэхэрэм кIэлэцIыкIухэр ащагъэгъозагъэх. МэшIогъэкIуасэхэм яIофшIэн мыпсынкIэ ыкIи щынагъо афэгъэхьыгъэ къэбархэм, зэкъошныгъэ пытэу ахэм ахэлъым, чIыпIэ гузэжъогъум IэпыIэгъу зэрэзэфэхъужьхэрэм ашIогъэшIэгъонэу едэIугъэх. Ащ нахь агъэшIагъоу зэплъыгъэхэр непэрэ лъэхъаным диштэрэ шъуашэу машIор агъэкIуасэ зыхъукIэ зыщалъэрэр ары. Ащ хэхьэ нэм ыкIи жьы къэщапIэхэм Iугъом яягъэ емыкIынымкIэ агъэфедэрэ пкъыгъор. КIэлэцIыкIухэм ягуапэу а шъуашэхэр зыщалъагъэх, зэрагъэпшагъэх. МэшIогъэкIосэ автомобилыр зэрэзэхэтыр, ащ пкъыгъохэу епхыгъэхэр зэрагъэфедэхэрэри кIэлэцIыкIухэм къарагъэлъэгъугъэх.

Анахь шъхьаIэу къафаIотагъэр машIор къэмыгъэхъугъэнымкIэ ашIэнхэ фаехэр арых ыкIи ар къэхъугъэмэ зэрэзекIощтхэ шIыкIэхэми игъэкIотыгъэу ащагъэгъозагъэх. ШIуагъэ къэзытыщт къэбарэу мэшIогъэкIосэ къулыкъум щызэхахыгъэм имызакъоу, яуахътэ чэфэу, мызэщыгъоу агъэкIуагъ. Мыщ фэдэ зэIукIэгъухэм мэшIогъэкIосэнымкIэ шIэныгъэ зэрахахырэм дакIоу, цIыф лъэшхэу, лIыхъужъныгъэ ин къызхафэхэу, цIыфхэр къэзыгъэнэжьхэрэр щысэтехыпIэ афэхъух, лъытэныгъэ афашIы. Хэта зышIэрэр тапэкIэ мы ныбжьыкIэ цIыкIухэм ащыщхэм мэшIогъэкIуасэ хъунхэр къахэкIыщтми?

IЭШЪЫНЭ Сусан.