Экологическэ зэIухын-гъэкIэрэкIэныр

Лъэпкъ тхылъеджапIэм техническэ ыкIи экономикэ литературэмкIэ иотдел клуб шъуашэр зиIэ зичэзыу зэхэсыгъоу «Зеленая гостиная» зыфиIорэр щыкIуагъ. Экологие тематикэмкIэ ащ епхыгъэу зэхэубытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

Мыщ фэдэ екIолIэкIэ-IофшIакIэм Адыгэ Республикэм щыпсэурэ специалист зэфэшъхьафыбэ къызылъещэ, ахэр IофшIэпIэ зэмылIэужыгъохэм ялIыкIохэр, сэнэхьат еджапIэхэм ащеджэхэрэр ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым экологиемкIэ ифакультет иIофышIэхэр, экологие шIэныгъэхэр къызIэкIэзгъахьэхэмэ зышIоигъохэр.

Темэ шъхьаIэу Iофтхьабзэм иIагъэр гъэкIэрэкIэн-гъэкъэбзэныр ары, «Оформляем эко-офис» зэреджагъэхэр, культурэ гъэнэфагъэ хэти зыхигъуатэу ар щыт.

Зэхэсыгъор къызэIуихыгъ, зэрищагъ техническэ ыкIи экономикэ литературэмкIэ отделым ипащэу Н. П. Плотнерчук. Ащ 2017-рэ илъэсым мы зигъо IофыгъомкIэ Iофэу ашIагъэр, экологие офисым игъэпсын зыфэдэр, зэрэзэхэтыр къыIотагъ. «Зеленая гостиная» зыфиIорэ Iофыгъом изэшIохын ренэу хэлэжьэрэ МКъТУ-м ландшафт архитектурэмкIэ ыкIи мэз IофымкIэ икафедрэ идоцентэу, мэкъумэщ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Уджыхъу Мигретэ IофшIэкIэ хабзэхэм къатегущыIагъ.

Зэхэсыгъом университетым истудентхэу куп зэфэшъхьафхэм ащеджэхэрэ А. Ефимовам, Э. Хаджаевам, А. Ткаченкэм, М. Карбашян къиIотыкIынхэр къыщашIыгъэх унэ дэпкъхэм, общественнэ унэшхохэм, еджэпIэ классхэм ыкIи сатыушIыпIэ гупчэхэм ягъэкIэрэкIэнкIэ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъ АР-мкIэ «ЧIыопс паркэу «Большой Тхач» зыфиIорэм ипащэу Шэуджэн Руслъан. Ащ игущыIэ анахь щыкIигъэтхъыгъэр IофшIэпIэ офисыр экологием ылъэныкъокIэ гъэпсыгъэнымкIэ университетым ифакультет испециалистхэр зэрэригъэблэгъэщтхэр ары. Офисхэм язэтегъэпсыхьан ыкIи ахэмкIэ проектхэр зэрэзэхэбгъэуцощтхэр къыриIотыкIыгъ МКъТУ-м ландшафт архитектурэмкIэ икафедрэ идоцентэу Наталья Трушевам.

Зигъо IофыгъомкIэ Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ пстэумэ Лъэпкъ тхылъеджапIэм иотдел ипащэу Н. Плотнерчук «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ ыкIи республикэ Iофтхьабзэу «Красота земли моей» зыфиIорэр зэрагъэхьазырырэм щигъэгъозагъэх.

МАМЫРЫКЪО Нуриет.