Чан, губзыгъ, гъэхъэгъэшIухэр ешIых

Гъатхэм икъежьэгъум, дунаир къызщыущыжьырэм, бзылъфыгъэхэм ямэфэкI хагъэунэфыкIы. Ащ мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI, сыда пIомэ анахь гуIэтыпIэ зыщыбгъотыщт уахътэм бзылъфыгъэм идэхагъэ фагъадэ ыкIи агъэмэфэкIы. 1967-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу тикъэралыгъо мы мафэр щыхагъэунэфыкIы, зыгъэпсэ-фыгъоуи алъытэ.

МэфэкIэу къэблагъэрэм ехъулIэу тиреспубликэ щыпсэухэрэ пшъэшъэ ныбжьыкIэхэм, бзылъфыгъэхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. Ахэм ящыIэныгъэ гъогу зыфэдэм, анахь мэхьанэ зэратырэ лъэныкъохэм защыдгъэгъозагъ.

Гумэ Анжелэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ия 4-рэ курс щеджэ. Пшъэшъэ ныбжьыкIэм еджэным ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэ инхэр зэришIыхэрэм дакIоу общественнэ IофшIэнхэми чанэу ахэлажьэ. Университетым щеджэрэ студентхэм ясовет ипащ.

— Еджэныр сыдигъуи къыспэблэгъагъ, — къытфеIуатэ Анжелэ. — Гурыт еджапIэр къызысэухым медицинэ факультетым сычIэхьанэу сыфэягъ, ау къыздэхъугъэп. Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым мэкъу-мэщымкIэ ифакультет сычIэхьагъ. Сызэсэгъэ ныбджэгъухэм сызэрахэмытым, нэмыкI цIыфхэм сахэхьанэу зэрэхъугъэм къахэкIэу апэрэ илъэсым сшIокъиныгъ. Еджэныр къызэрэсыухэу унэм сыкIожьыщтыгъэ, Iофтхьабзэхэм сахэлэжьэн гухэлъи сиIагъэп.

Анжелэ еджэныр зэрикIасэм кIэлэегъаджэхэм псынкIэу гу лъатагъ ыкIи апэрэ курсым иятIонэрэ илъэсныкъом ректорым игрант зыпылъ зэнэкъокъум хэлэжьэнэу къыраIуагъ. Пшъэшъэ чаным ыгъэхьазырыгъэ шIэныгъэ-ушэтын IофшIэным текIоныгъэ къыдихыгъ ыкIи университетыр къыгъэлъэгъонэу а проектыр ыIыгъэу Къалмыкъым рагъэблэгъагъ.

— «Финансовая грамотность» зыфиIорэ форумым изэхэщэнкIэ IэпыIэгъу сафэхъунэу къысэджагъэх, — игукъэкIыжьхэмкIэ къыддэгуащэ Анжелэ. — Ар сыгукIэ къыспэблагъэ хъугъэ. ЦIыфхэм нэIуасэ сафэхъун, гущыIэгъу сшIынхэр лъэшэу сшIогъэшIэгъоныгъ. Мы форумым къыщегъэжьагъэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм волонтерэу сахэлэжьэнэу езгъэжьагъ.

Пшъэшъэ ныбжьыкIэр зыхэмылэжьэрэ е пэщэныгъэ зыщызэрихьэрэ советым римыгъэкIокIырэ Iофтхьабзэ университетым щашIырэп тIоми хэукъоныгъэ хъущтэп. Спортым, культурэм, гъэсэныгъэм, шIэныгъэм афэгъэхьыгъэ форумхэм, зэнэкъокъухэм язэхэщэн Iоф дешIэ ыкIи сыдигъуи зэхэщакIохэм ясатырэ хэт.

— «Мир Кавказу» зыфиIорэ форумым илъэс къэс Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр хэлажьэ, — къытфеIуатэ тигущыIэгъу. — Ащ къыдыхэлъытагъэу мыгъэ Ростов, блэкIыгъэ илъэсым Ингушетием тащыIагъ. Джащ фэдэу ныбжьыкIэхэм я Дунэе форумэу Шъачэ щыIагъэм сыхэлэжьагъ.

Еджэным дакIоу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм язэхэщэн упылъыныр псынкIэп. Ащ уахъти, кIочIэ гъэнэфагъи пIехы. Анжелэ чэщ кIахэм нэс университетым чIэсэуи мэхъу, ау зыфэгъэзэгъэ лъэныкъор ыгу рехьы.

— Сыпшъэуи, зыгъэпсэфыгъо мафэхэр къэсыфэхэ сшIуабэ шIэуи бэрэ къыхэкIы, ау мэфэ заулэкIэ университетым сыгу зедзы, унэр зэщыгъоу къысщэхъу, — къытфеIуатэ Гумэ Анжелэ.

Мы уахътэм тигущыIэгъу аужырэ курсым ис. Университетыр къызиухкIэ лъэныкъоу къыхихыщтым егупшысэ. IофшIэнымрэ еджэнымрэ зикIасэу къэтэджыгъэ пшъэшъэ ныбжьыкIэр сыд фэдэ Iофыгъо зыфигъэзагъэми къызэрэдэхъущтым щэч хэлъэп, сыда пIомэ ыгу етыгъэу, зэрифэшъуашэу егъэцакIэ. ЩыIэныгъэм лъэныкъоу къыщыхихырэм лъэгэпIэ инхэм ащынэсынэу фэтэIо!

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.