УзэгурыIоныр — насыпыгъ

ЦIыфым иакъыл къызыкIокIэ, пшъэрылъэу зыфигъэуцужьырэр макIэп: гъэсагъэ хъунэу, шIэныгъэ зэригъэгъотынэу, IофшIэпIэ дэгъу Iухьанэу, ау ахэм анахь шъхьаIэу зыкIэхъопсырэр унэгъо зэкIужь ышIэнэу, псэогъу къыфэхъурэм гурыIоу ящыIэныгъэ зэдагъэшIынэу ары.

Унагъоу узэрысым мэхьанэшхо иI, ащ иIэпыIэгъу зэхэмышIэ зыхъукIэ, щыIэныгъэм къыщыожэрэ къиныгъохэр зэшIохыгъуае мэхъу.

ХъокIон Эллэ унэгъо зэгурыIожь зисыр илъэси 10 хъугъэ. А уахътэм къыкIоцI ишъхьэгъусэрэ ежьыррэ сабыищ зэдагъотыгъ. Шъэожъые анахьыжъэу Мурат илъэси 9 ыныбжь, Миланэ илъэси 5 хъугъэ, анахьыкIэ цIыкIоу Лаурэ илъэси 3.

— Сыдигъуи сабыибэ сиIэнэу сыфэягъ, — къытфеIуатэ Эллэ. — «Сянэ фэдэу сабыищ сиIэщт» ренэу сIощтыгъэ. Гухэлъэу сиIагъэри къыздэхъугъ. КIэлэцIыкIум унагъом чэф къырелъхьэ, ащ игулъытэ, игукIэгъу зыпэпшIынхэ щыIэп.

Янэ-ятэхэм гъэсэпэтхыдэу, шэн-зекIокIэ дахэу къыхалъхьагъэхэр иIэубытыпIэу тигущыIэгъу исабыйхэр егъасэх. Анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэр цIыфыгъэ ахэлъэу, гукIэгъуныгъэ зэфыряIэу, зэдеIэжьхэзэ къэтэджынхэр ары. Еджэнми мэхьанэшхо зэриIэр Эллэ къыгурэIо ыкIи шIэныгъэ куухэр исабыйхэм аригъэгъотыным пылъ.

ЦIыфым шъхьэгъусэу къыхихыщтым бэкIэ елъытыгъ ищыIэныгъэ зыфэдэщтыр, инасып къырыкIощтыр, ау зэпсэогъу зэфэхъугъэхэм ны-тэу яIэхэр къазэрафыщытхэми мэхьанэшхо иI.

— Сигуащэ лъэшэу сыфэраз, — къеIуатэ Эллэ. — Апэрэ лъэбэкъоу унагъом исыдзагъэм къыщегъэжьагъэу сыгу хэкIын гущыIэ къысиIуагъэп. ЗыгорэкIэ сызэрэзекIощт шIыкIэр сымышIэ зыхъукIэ, мэкъэ шъабэкIэ зэкIэ къысфеIуатэ, къысегъэлъэгъу.

Унэгъо зэгурыIожьэу илъэс зэкIэлъыкIохэм гуфэбэныгъэ зэфыряIэу зэдэпсэухэрэм щысэ атырихыныр Эллэ шэнышIу фэхъугъ. ИлъэсипшI хъугъэ Iуи шIи ахэмылъэу ахэр зызэдэпсэухэрэр. А уахътэм къыкIоцI зэшъхьэгъусэхэр къиныгъохэм арихьылIэхэуи къыхэкIыгъ, ау ныбжьыкIитIум зэгурыIоныгъэу, лъытэныгъэу азыфагу илъым сыдигъуи кIуачIэ къахелъхьэ. ГумэкIыгъо горэ апэ къифэмэ, ыкIыб пытэу ишъхьэгъусэ зэрэдэтыр тIуми дэгъоу ашIэ.

— Сыд фэдэ Iофыгъо тапэ къитэджагъэми, гущыIэгъу тызэфэхъуныр, тызэгъусэу ар зэхэтфыныр шэнышIу тфэхъугъ, — къеIуатэ Эллэ. — Ыгу къэкIыгъэр изакъоу титIу язи ышIэрэп. Пчыхьэ къэс тэтIысышъ, тызэхэгущыIэжьы.

Ащ фэдэ зэгурыIоныгъэр зылъэгъухэрэ сабыйхэр гукIэгъуныгъэ зэфыряIэу къэтэджынхэм фэщагъэхэ мэхъух. Сабый нахьыжъым къыратырэр ышыпхъу цIыкIухэм къафехьыжьы, ахэр химыгъафэу зыпари ежь изакъоу ышхырэп. Сабыйхэм гукIэгъуныгъэ ахэлъэу, зэдеIэжьхэзэ щыIэныгъэ гъогум рыкIонхэр арба ны-тыхэмкIэ насыпыр?!

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.