КъумпIыл Муратрэ Джаник Файзиевымрэ язэдэгущыIэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат киномрэ телевидениемрэкIэ режиссер, продюсер цIэрыIоу, киностудиеу КИТ-м игенеральнэ директорэу Джаник Файзиевым бэмышIэу IукIагъ.

НыбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ Федеральнэ агентствэм ипроектэу «Диалог на равных» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ар тиреспубликэ щыIагъ, МКъТУ-м идискуссионнэ студенческэ клуб иIофшIэн хэлэжьагъ, ныбжьыкIэхэм аIукIагъ, ахэр зыгъэгумэкIырэ упчIэхэм джэуапхэр къаритыжьыгъэх. Анахьэу зытегущыIагъэхэр киноиндустриер ары. Джаник Файзиевым исэнэхьаткIэ гъэхъагъэу ышIыгъэхэм якъэкIуапIэхэр, джырэ кином игъогупэ шъхьаIэхэр ныбжьыкIэхэм зэрагъашIэ ашIоигъуагъ.

Режиссер цIэрыIор Адыгеим къызэрэкIуагъэр КъумпIыл Мурат зэригуапэр, проектэу «Диалог на равных» зыфиIорэм мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ ишIошIкIэ, цIыф цIэрыIохэм зэраIукIэхэрэм ныбжьыкIэхэм яамали нахь зыкъызэIурагъэхы, гъэхъагъэхэр ашIынхэми фагъэблых.

«Республикэм истудентхэм узэраIукIагъэм шIуагъэ къытынэу сэгугъэ. Непэрэ ныбжьыкIэхэр зиIоф зэтеуцогъэ, гъэхъагъэхэр зышIыгъэ цIыфхэм аIукIэхэ, адэгущыIэхэ ашIоигъу. Мы проектым ащ фэдэ гухэлъыр къырегъэкъужьы. ЩыIэныгъэ гъогоу къэпкIугъэм дэгъоу къегъэлъагъо джырэ Урысыер амалышхохэр зиIэ хэгъэгоу зэрэщытыр», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэIукIэгъум хэлэжьагъ. Джаник Файзиевым зэпхыныгъэу дыряIэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ амалэу щыIэхэм, Адыгеим культурэ-тарихъ кIэн баеу иIэр къызфагъэфедэзэ, зэдагъэцэкIэн алъэкIыщт проектхэм атегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.