Проектыр республикэм щагъэцакIэ

АР-м и ЛIышъхьэ унашъоу ышIыгъэм диштэу пилотнэ проектэу «Бережливое правительство» зыфиIорэр республикэм щагъэцакIэ. Ащ епхыгъэу Адыгеим ипащэу КъумпIыл Мурат мэзаем и 9-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыIагъ ыкIи мы проектым къыдыхэлъытагъэу «Бережливый ВУЗ — МГТУ» зыфиIорэм илъэтегъэуцо хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм джащ фэдэу къеблэгъагъ «Бережливое правительство» зыфиIорэ проектым икураторэу Владимир Арженцовыр, апшъэрэ еджапIэм икIэлэегъаджэхэр, нэмыкIхэри.

Проектэу «Бережливое правительство» зыфиIорэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр къэралыгъо гъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн шIуагъэ къытэу зэхащэныр, ащ пэIухьэрэ уахътэр нахь макIэ шIыгъэныр ары.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ апшъэрэ еджапIэм проектым игъэцэкIэн зэрэщызэхащагъэм нэIуасэ зыфишIыгъ, ащ осэшIу ритыгъ. Мы Iофыгъом чанэу къыхэлэжьэрэ компаниеу «Росатомым» рэзэныгъэ гущыIэхэр фигъэзагъэх.

— Проектым игъэцэкIэнкIэ апэрэ лъэбэкъоу тшIыгъэр «Бережливая поликлиника» зыфиIорэр ары. Ащ шIогъэшхо къызэритыгъэр непэ тинэрылъэгъу. Джащ фэдэу еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм алъэныкъокIи зэфэхьысыжьхэм тагъэразэ, мы IофшIэным муниципалитетхэр зэкIэ хэлэжьэнхэу тыщэгугъы. Проектыр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнымкIэ къэгъэлъэгъон дэгъухэр зиIэ нэмыкI шъолъырхэм такIырыплъызэ тиIофшIэн зэхэтэщэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Владимир Арженцовым игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, Урысыем ишъолъыри 6 мы Iофтхьабзэм къыхэлажьэрэр. Ахэм ащыщэу анахь гъэхъэгъэшIухэр зиIэхэм Адыгэ Республикэр ахэт.

— Проектыр чъэпыогъум къыщегъэжьагъэу республикэм щагъэцакIэ. Лъэныкъуи 10-кIэ ащ дэлажьэх, министерствэхэр зэкIэ IофшIэным къыхэлажьэх. Охътэ кIэкIым къыкIоцI гъэхъэгъэшIухэр шъушIынхэ шъулъэкIыгъ, — къыIуагъ Владимир Арженцовым.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ проектым илъэныкъо шъхьаIэхэм къатегущыIагъ. Ректорым къызэриIуагъэмкIэ, «Бережливый ВУЗ — МГТУ» зыфиIорэр апшъэрэ еджапIэм игъэзекIон ихэушъхьафыкIыгъэ схемэу щыт, ащ къыдыхэлъытагъэх кIэлэегъаджэхэм, студентхэм ящыкIагъэхэм анаIэ атырагъэтыныр, гумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэр ыкIи университетым интеллектуальнэ амалэу IэкIэлъхэр зэрифэшъуашэу гъэфедэгъэнхэр. Нэужым проектым еплъыкIэу фыряIэр Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм къыраIотыкIыгъ.

НэкIубгъом итхэр зыгъэхьазырыгъэр

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.