Кавказ идэхагъэ нэм фэплъырэп

Кавказ къэралыгъо чIыопс биосфернэ заповедникымрэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ Германием и Союзрэ Iоф зызэдашIэрэр илъэс 25-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ сурэт къэгъэлъэгъонхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ къыщызэIуахыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу щытыгъэу, республикэм и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан, Адыгеим и Правительствэ икъулыкъушIэхэр, Кавказ къэралыгъо чIыопс биосфернэ заповедникым ипащэу Сергей Шевелевыр, Германием ичIыопс къэухъумэгъэнымкIэ Кавказ программэхэм япащэу Виталий Ковалевыр, Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан, республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, нэмыкIхэри къэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэх.

Сурэтхэм яхьылIэгъэ къэбархэр Сергей Шевелевым, Виталий Ковалевым, нэмыкIхэм къаIотагъэх. Александр Перевозовым, Алексей Бибиным, Сергей Трепет, Дмитрий Андреевым тырахыгъэ сурэтхэр дахэх, гум къегущыIыкIых. Бзыухэу япчъагъэкIэ бэ мыхъухэрэм, мышъэхэм, шъыхьитIоу къушъхьэм щызэпыджыжьхэрэм, чэщым мазэр къызэрэлъагъорэм, къушъхьэтх жэкIэфхэм, псыхъо чъэрхэу къушъхьэ тIуакIэхэм адэчъыхэрэр, тыгъэм инэбзыйхэм къагъэшIэтырэ шъофхэм, фэшъхьафхэм уяплъызэ, тичIыопс нахь дахэ дунаим темытэу къызщыогъэхъу.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ уасэ фашIызэ, КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэу, тикъушъхьэхэм ядэхагъэ узыIэпещэ.

Кавказ къэралыгъо чIыопс биосфернэ заповедникым ехьылIэгъэ нэрылъэгъу IэпыIэгъухэр, мэкъэгъэIухэр гъэшIэгъонэу зэхащагъэх, филармонием къыщагъэлъэгъуагъэх.

Зэхахьэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къызыщэгущыIэм, Кавказ къэралыгъо чIыопс заповедникым иIофхэр лъыгъэкIотэгъэнхэм Правительствэр зэрэпылъыр хигъэунэфыкIыгъ. ХэушъхьафыкIыгъэу къаухъумэхэрэ шъолъырхэр Адыгеим иIэх, ахэр 18 мэхъух.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх Виталий Ковалевыр, Сергей Шевелевыр. ЧIыопсым икъэухъумэнкIэ Германием щагъэцэкIэрэ Iофхэм афэгъэхьыгъэу Виталий Ковалевым иеплъыкIэхэр къыхигъэщыгъэх. Купэу зэхащагъэм хэтыр нахьыбэ мэхъу. Илъэс заулэкIэ чIыопсыр къэзыухъумэхэрэм япчъагъэ имызакъоу, яIофшIагъи хэпшIыкIэу зыкъиIэтыщт.

КъохьэпIэ Кавказым ичIыопс къэухъумэгъэным чанэу зэрэхэлажьэхэрэм фэшI Виталий Ковалевымрэ Сергей Шевелевымрэ тиреспубликэ ипащэхэм «тхьашъуегъэпсэу» къараIожьыгъ, хэушъхьафыкIыгъэ тамыгъэхэр къафагъэшъошагъэх М. КъумпIылым, А. Джарымэм, А. ТхьакIущынэм, З. Жанэм, нэмыкIхэм.

Кавказ къэралыгъо чIыопс биосфернэ заповедникым ехьылIэгъэ фильмэу къагъэлъэгъуагъэм филармонием щеплъыгъэх. Сергей Шевелевымрэ Виталий Ковалевымрэ ащ ехьылIэгъэ къэбар гъэшIэгъонхэр къаIотагъэх. IофшIапIэхэм ялIыкIохэр, студентхэр, кIэлэеджакIохэр къэгъэлъэгъонхэм, фильмэм ягуапэу еплъыгъэх.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.