Студентхэр хэлэжьагъэх

Врач сэнэхьатыр къызIэкIэзыгъэхьэхэрэ ныбжьыкIэхэм зэралъытэрэмкIэ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр Iэпэдэлэл зэрашIырэр ары хъугъэ-шIэгъэ гомыIухэм лъапсэ афэхъурэр.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым медицинэмкIэ и Институт стоматологиемкIэ ифакультет щеджэхэрэ студентхэм гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэрифэшъуашэу ныбжьыкIэхэм агъэцэкIэным Татьянэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкIыр рапхыгъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр ныбжьыкIэхэм амыукъонхэу, лъэсрыкIохэм анаIэ анахьэу гъогу зэпрыкIыпIэхэм атырагъэтынэу къяджагъэх. Мыщ гу лъатэнымкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъэх «информационнэ табличкэхэр». ГъогурыкIуабэ Iофтхьабзэм къыхэлэжьагъ. Ахэм къызэрэхагъэщыгъэмкIэ, гъогу зэпырыкIыпIэхэм нахь унаIэ атебдзэным табличкэ лыдыхэрэр фэIорышIэх.