Джэуапыр ешIэгъуиплIымэ къатыщт

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 115:81 (23:11, 21:20, 33:29, 38:21).

Щылэ мазэм и 25-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: И. Куксов — Ростов-на-Дону, А. Лаврухин — Москва хэку, А. Глазин — Краснодар.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 38, Майборода — 6, Еремин — 11, Князев — 13, Россов — 17, Суслов — 4, Снисаренко, Анищенко, Степаненко — 2, Абызов — 18, Милютин — 6.

«Эльбрусым» къыхэщыгъэхэр: ПакIэ — 15, Карпенко — 14, Приказчиков — 12, Дорофеев — 11, Лебедев — 8, Таран — 6, Набитов — 5.

Суперлигэм ия 2-рэ куп щызэнэкъокъурэ командэхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухынкIэ бэп къафэнагъэр. «Динамо-МГТУ-р» мэзаем и 4 — 5-м Ярославль, и 8 — 9-м Тулэ ащешIэщт. Ярославль, Ставрополь, Тулэ якомандэхэр финалым хэфэнхэмкIэ амалышIухэр яIэх. ЗыцIэ къетIогъи 5-мэ ащыщэу 4-р ары медальхэм афэбэнэн зылъэкIыщтыр.

«Динамо-МГТУ-р» «Эльбрусым» ятIонэрэ зэIукIэгъур къызэрэшIуихьыгъэм къыхэдгъэщырэр ухъумэн Iофыгъохэм мэхьэнэ ин арамытэу командэхэр зэрешIагъэхэр ары. Хъурджанэм Iэгуаор зэрэрадзэщтым нахь дэгуIэщтыгъэх. Тикомандэ икапитанэу Артем Гапошиным очко 38-рэ къызэрихьыгъэр тшIогъэшIэгъон. Очкоуищ дзыгъохэр гъогогъуи 7 дэгъоу ыгъэцэкIагъэх.

Пресс-зэIукIэр

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу, «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къызэриIуагъэу, нэбгырэ 11 зэIукIэгъум хигъэлэжьэн, нахь ныбжьыкIаIохэри ригъэшIэнхэ ылъэкIыгъ.

«Эльбрусым» итренер шъхьаIэу Шыбзыхъо Алибек игумэкIыгъохэр гурыIогъуаехэп. Командэр ауж къинэхэрэм ащыщ, финалым хэфэщтэп. КIэух ешIэгъухэм «Эльбрус» чанэу ахэлэжьэн имурад.

«Динамо-МГТУ-м» иешIакIоу Александр Милютиным хъагъэм Iэгуаор редзэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый