Заом инэкIубгъохэм ащагъэгъуазэх

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр узыIэпищэу гъэпсыгъэ. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тидзэхэм фашист техакIохэр зэхакъутэхи, Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 75рэ зэрэхъурэм ехьылIэгъэ зэхахьэм шIэныгъэлэжьхэр, кIэлэеджакIохэр хэлэжьагъэх.

Лъэпкъ музеим ипащэ игуадзэу Шэуджэн Налмэс къэгъэлъэгъоным узэригъэгъуазэрэм, шIэжьым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ ащ фэдэ зэхахьэхэр зэрэтищыкIагъэхэм къатегущыIагъ. Музеим тарихъымкIэ икъутамэ иIофышIэу Нэгые Нелли къэгъэлъэгъоныр зыгъэхьазырыгъэмэ ащыщ. Заом иилъэсхэм дзэкIолIхэм, партизанхэм атырахыгъэхэ сурэтхэм, гъэзетхэм къыхаутыгъэхэм къатегущыIагъ. Фашистхэм мамыр цIыфхэр зэраукIыщтыгъэхэр, Пэнэжьыкъуае лъыр щагъачъэзэ партизанхэр зэрэщыпалъагъэхэр, фэшъхьафхэри щыIэныгъэм хэкIуакIэхэрэп. ТидзэкIолIхэм лIыхъужъныгъэу зэрахьагъэр, партизан отрядхэр шъхьафитныгъэм зэрэфэбэнагъэхэр тхыгъэхэм, сурэтхэм къахэогъэщых. Музеим ипащэу Джыгунэ Фатимэ къызэрэтиIуагъэу, къэгъэлъэгъоным кIэлэеджакIохэр, ныбжьыкIэхэр рагъэплъыщтых. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэр пыйхэм зэрапэуцужьыгъагъэхэр къэгъэлъэгъоным къыщыхагъэщыгъэх.

Сурэтым итыр: Нэгые Нелли къэгъэлъэгъоным къытегущыIэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый