«Динамо-МГТУ-м» тегъэгугъэ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 92:71 (27:17, 29:12, 18:22, 18:20).

Щылэ мазэм и 24-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэхэрэ командэхэу суперлигэм иятIонэрэ куп хэтхэм япэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр шIэхэу аухыщтых. Финалым хэфэщтхэр къэнэфэщтых. «Динамо-МГТУ-р» дэгъоу ешIагъ, «Эльбрусым» гугъапIэ ритыгъэп. ТиешIакIохэм къахэщыгъ Максим Князевыр, очко 24-рэ къытфихьыгъ, Артем Гапошиным очко 16, Кирилл Майборода 12 рагъэкъугъ.

Командэхэр тыгъуасэ ятIонэрэу зэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ-р» финалым хэхьан ылъэкIыщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый