ТекIоныгъэр тищыкIагъ

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щэкIох. Зэнэкъокъухэм яплъы зышIоигъохэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм тегъэгушIо.

Щылэ мазэм и 17-м «Динамо-МГТУ-р» Къыблэ Сахалин икомандэ 3:1-у текIуагъ. Къалэхэм яхъулъфыгъэ командэхэр тыгъуасэ Мыекъуапэ ятIонэрэу щызэдешIагъэх.

— ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэр щылэ мазэм и 20 — 21-м тиIэщтых, — къытиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. — Москва хэкум къикIыгъэ «Искрэм» гъогогъуитIо тыдешIэщт. «Искрэр» купым хэтхэм апэ ит. ЕшIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 6-м аублэщтых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый