Адыгеим иорэдыIо мэлэIичхэр тижъуагъох

Урысыем зэкIэ ишъолъырхэр зыхэлэжьэрэ зэнэкъокъоу «ЖъогъуакI» зыфиIорэр («Новая звезда») телеканалэу «Жъуагъом» щыкIуагъ. Ансамблэхэр, артистхэр ащ щызэIукIагъэх.

ОсэшIхэм якуп ипащэу, композиторэу Максим Дунаевскэм къызэриIуагъэу, дэгъухэм анахь дэгъужьхэм ащыщ Адыгеим иансамблэу «Кофе тайм В Бэнд» зыфиIорэр. (CoffeetimeBand).

Ансамблэм илъэси 5 хъугъэу Iоф ешIэ. Музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ къадежъыухэрэп, ежьхэм орэдыр агъэжъынчы. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Апэнэс Астемир ансамблэхэу «Налмэсым», «Мыекъуапэ инэфылъэхэм» яныбджэгъушIу, ягъусэу концертхэм ахэлажьэ. ОрэдыIо купым хэтых Бэрбэч Аскэр, Александр Мироновыр, Людмила Вандер, Ксения Рассомахинар, Филипп Лебедевыр. Финалныкъом балли 100 къыщахьи, апэрэ чIыпIэм икъыдэхын хэлэжьагъэх.

— ИлъэсыкIэм имэфэкI мафэхэм анахь тызыгъэгушIогъэ къэбархэм ащыщ телешооу «ЖъогъуакIэм» хэлажьи, купэу «Кофе тайм В Бэндыр» финалныкъом зэрэхэхьагъэр, — иеплъыкIэхэм къащыхигъэщыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. — Адыгэ мэкъамэхэм атехыгъэхэ орэдышъохэр зыми фэмыдэхэу, лъэхъаным диштэу къаIуагъэх. Гъусэ тафэжъугъэхъу, тымакъэхэр тичIыпIэгъухэм афэтэжъугъэтых…

Адыгеим иансамблэ финалым хэхьагъ. Тиартистхэр ясэнаущыгъэкIэ анахь дэгъухэм ахалъытагъэх. ОсэшIхэм ахэтыгъэхэм гущыIэ дахэу къаIомэ ашIоигъор къагъотын амылъэкIэу чIыпIэ ифагъэх.

— Макъэхэр бэ мэхъух, зэдештэх. «Орэд къэзыIохэрэ мэлэIичхэр» арэущтэу Адыгеим иартистхэм сяджэ сшIоигъу, — къыIуагъ Урысыем изаслуженнэ артисткэу, зэлъашIэрэ орэдыIоу Зарэ.

— Орэдыр къамыухызэ сыгушIуагъ, Iэгу сафытеуагъ артистхэм, — къыхигъэщыгъ осэшI купым хэт артист цIэрыIоу Дмитрий Харатьян.

ЗэлъашIэрэ артистэу Юрий Николаевыр нэгушIоу тиорэдыIохэм къапэгъокIыгъ, осэшIхэм ацIэкIэ Адыгеим иорэдыIохэм къащытхъугъ.

Адыгеим изаслуженнэ артистэу Апэнэс Астемир тиныбджэгъу, тызэкIэупчIэ. Искусствэр шIу зыщалъэгъурэ унагъом щапIугъ.

Москва иансамблэ апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ, ар осэшIхэм яунашъу, телевизорым еплъыгъэхэм яшIошIхэр телефонкIэ къыраIотыкIыщтых. Щылэ мазэм и 9-м чэщым сыхьатыр 12-м ехъулIэу зэхэщакIохэм афытеох, ащ ыуж зэфэхьысыжьхэр ашIыщтых.

Астемир, опсэу! Шъопсэу, ансамблэм хэтхэр! Лъэпкъ искусствэр лъагэу шъуIэтыгъэ. Адыгэ Республикэр къахэжъугъэщыгъ, нэбгырэ миллион пчъагъэ жъугъэгушIуагъэ. Тхьэм насыпышIо, бэгъашIэ шъуешI! Шъо жъуагъоу шъукъытфэнэфы.

САХЬИДЭКЪО Нурбый.