Зыр къыхьыгъ

Тибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» хэгъэгум изэнэкъокъу хэлажьэзэ, Тамбов ыкIи Курскэ ешIэгъуи 4 ащыриIагъ. Зэфэхьысыжьхэм дэгъуи, дэий ахэтэлъагъо.

Зы ешIэгъур Тамбов икомандэ къызэрэшIуахьыгъэм имэхьанэ цIыкIоп. Финалым хэхьаным фэбанэхэрэм Тамбоврэ Мыекъуапэрэ якомандэхэр ащыщых. Курскэ икомандэ ешIэгъуитIури тшIуихьыгъ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый