Апэ уишъыныр IэшIэхэп

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу хъулъфыгъэхэри, бзылъфыгъэхэри хэлажьэх. Апэрэ къекIокIыгъор бзылъфыгъэхэм аухыгъ.

Шэмбэтым МКъТУ-р 3:0-у АКъУ-м текIуагъ. МКъТУ-м итренерэу Анастасия Зборовскаям, ешIакIохэу З. Нэшъулъащэм, О. Хайнусиновам гущыIэгъу тафэхъугъ. ЯтIонэрэ къекIокIыгъом пшъашъэхэм нахьышIоу зыфагъэхьазырын, апэрэ чIыпIэр къыдахын ямурад.

ПенсиехэмкIэ фондым АР-мкIэ и Къутамэ икомандэ фэгумэкIырэ Къулэ Аскэрбый къызэрэтиIуагъэу, зэIукIэгъуи 4 ешIакIохэм къахьыгъ, апэрэ чIыпIэм тапэкIи пшъашъэхэр фэбэнэщтых. ТекIоныгъэр хэт къыдихыщтми, зэнэкъокъур гъэшIэгъонэу зэрэкIорэр къыхэтэгъэщы. Команди 10 хэлажьэ, апэрэ чIыпIэхэр зыхьыхэрэр: ПФР-р, МКъТУ-р, АКъУ-р, АПК-р.

ЯтIонэрэ къекIокIыгъор 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм рагъэжьэщт.

Сурэтым итхэр: О. Хайнусиновар, А. Зборовскаяр, З. Нэшъулъащэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый