ЗыкIыныгъэр зэгурыIоныгъэм къыщежьэ

Тыгъэгъазэм и 15-м «Всероссийская ассамблея иностранных студентов» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIуагъ. IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ студентхэр тикъэралыгъо илъ щыIэныгъэм хэгъозэнхэм, ахэм гумэкIыгъохэу къафэуцухэрэр университет, шъолъыр, федеральнэ уцугъохэм ащыгъэцэкIагъэхэ хъунхэм атегущыIагъэх. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу конференцие, лъэпкъ культурэхэм яфестивалэу «Мы — едины» зыфиIохэрэр зэхащагъэх.

IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ студентхэм я Урысые ассамблее икъызэIухын Москва, Ростов-на-Дону, Элиста, Волгоград, Ставрополь, Брянск, Казань, нэмыкI къалэхэми къарыкIыгъэ нэбгырэ 350-м ехъу хэлэжьагъ.

Iофтхьабзэм къеблэгъагъэх ыпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ ассамблеем ипрезидентэу Аду Яо Никэз, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым IэкIыб къэралхэм къарыкIыгъэ студентхэм урысыбзэр зыщызэрагъэшIэрэ факультетым идеканэу ПашIо Фатимэ, нэмыкIхэри.

Пэублэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэ студентхэр илъэси 10 хъугъэ зыщеджэхэрэр. Непэрэ мафэм ехъулIэу нэбгырэ миным ехъумэ апшъэрэ гъэсэныгъэ щызэрагъэгъоты. Ахэр республикэм щыгупсэфынхэм пае тишъолъыр Iофыгъоу щызэшIуахырэр бэ.

МэфэкI шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэр къызызэIуах нэуж конференциеу зэхащагъэм Адыгеим къэкIогъэхэ студентхэр хэлэжьагъэх, мы лъэныкъомкIэ гъэхъагъэхэу яIэхэмкIэ зэдэгощагъэх.

Тыгъэгъазэм и 16-м ассамблеем къыдыхэлъытагъэу «Мы едины» зыфиIорэ фестивалыр рагъэкIокIыгъ. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэкIыгъэ сту-дентхэу Мыекъопэ къэралыгъо тех-нологическэ университетым щеджэ-хэрэм азыфагу зыкIыныгъэ илъыным, зы унагъом фэдэу зэгурыIонхэм фэщэгъэнхэр ары. Нэужым Адыгеим къеблэгъэгъэ хьакIэхэм тичIыопс идэхагъэ арагъэлъэгъугъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.