Министрэр студентхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай тишъолъыр иапшъэрэ еджэпIитIумэ ащеджэхэрэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ профессор-кIэлэегъэджэ купыр, студент нэбгырэ 300 фэдизыр хэлэжьагъ. Правовой культурэм ныбжьыкIэхэр фэпIугъэнхэм ар фэгъэхьыгъагъ.

Iофтхьабзэм ипэублэ къэбарымкIэ ыкIи общественнэ зэпхыныгъэхэмкIэ отделым къыгъэхьазырыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ фильмэу ныбжьыкIэхэм зэрахьэхэрэ бзэджэшIагъэхэм афэгъэхьыгъэр къэзэрэугъоигъэхэм къафагъэлъэгъуагъ. ЦIыфыр емыгупшысэу ышIырэ лъэбэкъу мытэрэзым ищыIэныгъэ зэрихъокIын зэрилъэкIырэр, гъогу занкIэм зыдэхыкIэ хьапс Iоф зэрэхафэрэр, гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъорэм къежэрэ тхьамыкIагъор фильмэм нэрылъэгъу къафишIыгъ.

Ащ ыуж Владимир Алай студентхэм нэIуасэ зафишIызэ, щыIэныгъэ гъогоу къыкIугъэр кIэкIэу къафиIотагъ. Джащ фэдэу зэIукIэгъур зэдэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу зэхащэмэ нахьышIунэу ащ ылъытагъ ыкIи пстэуми къыдырагъэштагъ.

Студентхэр хэбзэнчъэу зекIонхэр дэгъэзыжьыгъэнымкIэ, ахэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэнымкIэ министерствэмрэ апшъэрэ еджапIэхэмрэ зэготхэу Iоф зэрэзэдашIэрэр ведомствэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. НыбжьыкIэхэм упчIэу къатыгъэхэм яджэуап министрэм къаритыжьызэ, бзэджэшIагъэхэу шъолъырым щызэрахьэхэрэм социальнэ ыкIи экономическэ лъапсэхэр зэрафэхъухэрэр ащ къыхигъэщыгъ. Ау ащ емылъытыгъэу, хабзэри амыукъоу ныбжьыкIэ пэпчъ ахъщэ къызэригъэхъэн шIыкIэ къыгъотын амал зэрэщыIэр къыIуагъ.

Владимир Алай студентхэм анаIэ анахьэу зытыраригъэдзагъэхэр наркоманием ебэныгъэным иIофыгъорэ гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэраукъохэрэмрэ.

Студентхэм упчIэу къатыгъэхэм ащыщ зыфеджэхэрэ сэнэхьат хэушъхьафыкIыгъэхэр хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ органхэм ящыкIагъэхэу щытмэ, полицием Iоф щызышIэнэу кIохэрэр къызэрэхахыхэрэ шIыкIэр, нэмыкIхэри.

Мы мафэм ныбжьыкIэхэр зэдэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу министрэм апэрэу зэрэIукIагъэхэм мэхьанэ зэриIэр Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу, министерствэм и Общественнэ Совет итхьаматэу Хъунэго Рэщыдэ хигъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу органхэм ахэт кадрэхэм янахьыбэр мы апшъэрэ еджапIэм къызэригъэхьазырыгъэр ащ къыхигъэщыгъ. Тиреспубликэ инеущрэ мафэ ныбжьыкIэхэм аIэ зэрилъыр, ахэм язекIуакIэ бэ зэрелъытыгъэр куоу зэхашIыкIынэу зэрэщытыр Хъунэго Рэщыдэ къариIуагъ.

ГущыIэр лъигъэкIотагъ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иректор IэнатIэ пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Людмила Задорожнаям. Iофыгъоу зэIукIэгъум къыщаIэтыгъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ волонтер купхэу зэхэхьанхэшъ, хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ органхэм ялIыкIохэри яIэпыIэгъухэу Iоф зэдашIэныр ащ къахилъхьагъ. Мы зэIукIэгъум мэхьанэ иIэу Людмила Задорожнаям ылъытагъ.

Сыд фэдэ общественнэ мэхьанэ зиIэ Iофэу, проектэу ныбжьыкIэхэм рахьыжьэхэрэр пхырыщыгъэнхэмкIэ пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ ведомствэр IэпыIэгъу къазэрафэхъущтыр Влалимир Алай къыIуагъ. ЕджэнымкIэ гъэхъагъэхэр ашIынхэу, рахьыжьэгъэ гухэлъышIухэр къадэхъунхэу министрэр студентхэм къафэлъэIуагъ.

IЭШЪЫНЭ Сусан.