КIэщакIом зылъещэх

ТелефонкIэ къатыгъ. «Тамбов» Тамбов хэку — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ —96:72. Тыгъэгъазэм и 15-м Тамбов щызэдешIагъэх.

«Тамбов» — «Динамо-МГТУ» — 75:86. Тыгъэгъазэм и 16-м Тамбов щызэIукIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» иешIакIохэу хъагъэм Iэгуаор изыдзагъэхэр: Гапошин — 25, Еремин — 23, Абызов — 19, Балашов — 4, Милютин — 2, Князев — 3, Россов — 10.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къызэриIуагъэмкIэ, ятIонэрэ ешIэгъур къинэу кIуагъэ. Артем Гапошиным ухъумэн Iофхэр дэгъоу зэригъэцакIэхэрэм дакIоу, хъагъэм Iэгуаор анахьыбэрэ ридзэн ылъэкIыгъ. Артем «Тамбовым» «зэтыриIэжэшъугъэп». Николай Ереминыр, Максим Абызовыр, Павел Россовыр, фэшъхьафхэр текIоныгъэм фэбэнагъэх.

Апэ ит командэхэм ащыщым икъалэ ущытекIоныр Iоф псынкIэу зэрэщымытыр спортым пыщагъэхэм дэгъоу къагурэIо.

Тыгъэгъазэм и 19 — 20-м «Динамо-МГТУ-р» Курскэ щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Русичи» зыфиIорэм.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый