ШIэныгъэ дэгъухэр къагъэлъэгъуагъэх

А I-рэ Урысые юридическэ диктантыр блэкIыгъэ шэмбэтым республикэм иапшъэрэ еджэпIитIумэ ащатхыгъ. Адыгэ къэралыгъо университетым иеджэпIэ унакIэ иаудиториехэм, инаучнэ тхылъеджапIэ ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иеджэпIэ унэ зэфэшъхьафхэм яаудиториехэм, поселкэу Яблоновскэм дэт къутамэм Iофтхьабзэр ащыкIуагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетымкIэ диктантым изэхэщэн фэгъэзагъэмэ ащыщэу, юридическэ факультетым идекан егъэджэн IофымкIэ игуадзэу Инна Гайдеровам къызэрэтиIуагъэмкIэ, диктантым пшъэрылъэу иIэр цIыфхэм правэмкIэ яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр, яфитыныгъэхэр ашIэнхэм фэщэгъэнхэр ары. Ащ дакIоу Урысыем щыпсэухэрэм яправовой культурэ зынэсырэр зэгъэшIэгъэнымкIи мы Iофтхьабзэм мэхьанэшхо иI.

Диктантхэр предмет зэфэшъхьафхэмкIэ Урысыем зыщатхыхэрэр илъэс заулэ хъугъэ. Ау правэм фэгъэхьыгъэ диктантыр мыгъэ апэрэу зэхащагъ. Ащ илъэс 14-м къыщегъэжьагъэу фаер зэкIэ хэлэжьэн фитыгъ. IофшIэным игъэцэкIэн зы сыхьат пэIухьанэу щытыгъ. ЧIыпIэу зыщатхырэм елъытыгъэу диктантым тегъэпсыхьэгъэ сайтым щатхын алъэкIыщтыгъэ е бланк хэушъхьафыкIыгъэм джэуапхэр ратхэнхэу щытыгъ.

Диктантым итхын кIэщакIо фэхъугъэх Урысые общественнэ организациехэу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» ыкIи «Деловая Россия» зыфиIохэрэр. Ахэм IэпыIэгъу къафэхъугъэх Московскэ къэралыгъо юридическэ университетэу Кутафиным ыцIэ зыхьырэр, «Российскэ гъэзетыр» ыкIи «Европейскэ юридическэ къулыкъур». АдыгеимкIэ Iофым кIэщакIо фэхъугъ Урысыем и Къыблэ июристхэм я Ассоциациеу ЛIыхьэтыкъо Аскэр зипащэр.

ГущыIэгъу тызфэхъугъэ Инна Гайдеровам къызэриIуагъэмкIэ, диктантым нэбгырэ 300 фэдиз хэлэжьагъ. Ахэм ащыщэу 165-мэ апае университетым иунакIэ чIыпIэхэр щагъэхьазырыгъэх, адрэхэм университетым инаучнэ тхылъеджапIэ ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыIэхэ аудиториехэм диктантыр ащатхыгъ.

Иннэ къызэриIорэмкIэ, гъэцэкIэнхэр зэхэзыгъэуцуагъэхэм Конституцием мэхьанэ ратызэ, ащкIэ упчIабэ хагъэуцуагъ. КъекIолIагъэхэм ащ хэшIыкI зэрэфыряIэр, правовой шIэныгъэхэм зэращыгъуазэхэр къагъэлъэгъуагъ.

Урысыем июрист ныбжьыкIэхэм я Союз и Адыгэ чIыпIэ къутамэ ипащэу, адвокатэу Щыкъэ Раситэ научнэ тхылъеджапIэм щыкIогъэ диктантым изэхэщакIохэм ащыщыгъ. Ащ къызэриIорэмкIэ, гъэцэкIэнхэр къекIолIагъэхэм псынкIэу къашIыгъэх. Уахътэу IофшIэным фагъэнэфагъэр къэмысызэ нахьыбэмэ ар аухыгъ.

СИХЪУ Гощнагъу.