Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Мыекъопэ къэралыгъо технологи-ческэ университетымрэ пшъэдэкIы-жьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэ-фагъэ зиIэ обществэу «Еврохим — Белореченские Минудобрения» зыфиIорэмрэ Iоф зэрэзэдашIэщтымкIэ Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Университетым ипащэу Къуижъ Саидэрэ предприятием игъэцэкIэкIо директорэу Сергей Клявлинымрэ документым кIэтхагъэхэр.

Зэзэгъыныгъэм къыделъытэ лъэныкъуитIумэ зэхагъэуцогъэхэ проектхэм ягъэцэкIэн, ахэр предприятием ищыкIагъэхэ специалистхэм ягъэхьазырын. Ащ Iоф щызышIэхэрэм яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэнымкIэ, технологиякIэхэм япхыгъэ научнэ IофшIагъэхэр гъэфедэгъэнхэмкIэ университетым ишIуагъэ къыгъэкIонэу, предприятием IофшIэпIэ чIыпIэ нэкIэу иIэмэ ялъытыгъэу кадрэхэр фигъэхьазырынхэу, грантхэм, программэхэу, зэнэкъокъухэу IофшIапIэм зэхищэхэрэм университетыр ахэлэжьэнэу пшъэрылъ зыфешIыжьы.

Предприятием ипшъэрылъэу елъытэ ищыкIэгъэ IофышIэхэр къэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ целевой шIыкIэм тетэу студентхэр ригъэджэнхэу, университетым истудентхэм предприятием производственнэ практикэр щахьынэу ыкIи дипломым итхынкIэ материалхэр къыщагъэхьазырынхэу амал къятыгъэныр.

Ахэр ыкIи нэмыкI лъэныкъохэр къыдэзылъытэрэ Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэхэм студентхэр ясэнэхьат нахь нэIуасэ фэхъунхэмкIэ ишIуагъэ къэкIонэу алъытэ.

(Тикорр.).