Жъышъхьэ мафэ хъунэу фаIуагъ

Адыгэ республикэ общественнэ шIушIэ организациеу «Блащэпсын» зыфиIорэм хэтхэр муниципальнэ образованиеу «Блащэпсынэ къоджэ псэупIэм» иветеранхэм я Совет итхьаматэу Щыщэ БетIал ыныбжь илъэс 80 зэрэхъугъэмкIэ фэгушIуагъэх. Джыдэдэм БетIал Билъэустэн ыкъор республикэ клиникэ сымэджэщым икардиологическэ отделение чIэлъ. ИюбилейкIэ ветераным фэгушIуагъэх икъоджэгъухэр, иныбджэгъухэр, ыгукIэ къыпэблэгъэ цIыфхэр.

Адыгэ республикэ общественнэ шIушIэ организациеу «Блащэпсын» зыфиIорэм итхьаматэу Къулэ Амэрбый, ащ хэтхэу Болэкъо Аслъан, Китарые Заурбый, нэмыкIхэр Щыщэ БетIал имафэкIэ фэгушIуагъэх.

— Блащэпсынэ иветеранхэм я Советрэ къоджэдэсхэмрэ ацIэкIэ ЦунтIыжъ Маринэ зипэщэ кардиологическэ отделением Iутхэм тиюбиляр медицинэ IэпыIэгъу дэгъу зэрэрагъэгъотырэм пае «тхьашъуегъэпсэу» ясэIо, — къыIуагъ Китарые Заурбый.

Врачэу ОелI Зарэ отделением ипащэ ыцIэкIэ Щыщэ БетIал къыфэгушIонэу къэкIуагъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ. ЦунтIыжъ Маринэ реанимацием чIэлъ сымаджэхэм яIэзэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм зэрапылъыр къыIуагъ.

ОелI Зарэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Щыщэ БетIал ипсауныгъэ зыпкъ ригъэуцожьы, ветеранхэм ясатырэ къыхэуцожьы шIоигъу.

Журналистхэри ветераным фэгушIуагъэх, жъышъхьэ мафэ хъунэу, бэ къыгъэшIэнэу, ветеранхэм я Совет хэтэу ныбжьыкIэхэм япIун джыри бэрэ фэлэжьэнэу фэлъэIуагъэх.

Марина ЛЕБЕДЕВА.

Сурэтыр тезыхыгъэр Н. ЕмтIылъ.