Ягуапэу яIэшIагъэхэр къагъэлъэгъуагъэх

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Дунэе мафэ ипэгъокIэу Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым «Оформление фотозоны» зыфиIорэ егъэджэнхэр щызэхащагъэх.

Ащ къырагъэблэгъагъэх зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэ кIэлэцIыкIухэр зычIэс еджапIэм ия 6 — 7-рэ классхэм арысхэр.

Апшъэрэ еджапIэм ипресс-къулыкъу къызэрэщытаIуагъэмкIэ, проектым именеджерэу Даур Бэллэ фотозонэр зэрагъэдэхэн алъэкIыщт шIыкIэ зэфэшъхьафэу къаригъэлъэгъугъэхэм кIэлэеджакIохэм нахь агу рихьыгъэр къахахыгъ. IофшIэныр зырагъажьэм, нэбгырэ пэпчъ ежь нахь зыфаер хигъэхъожьыгъ. ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ IэшIагъэхэр ягуапэу кIэлэцIыкIухэм къагъэхьазырыгъэх. ГъэцэкIэнэу аратыгъэхэр дэгъоу ыкIи псынкIэу ашIыгъэх. Мыхэм яIэшIагъэхэмкIэ агъэкIэрэкIэщт студием ИлъэсыкIэм ехъулIэу нэпэеплъ сурэтхэр щатырахыщтых.

Проектэу «Открывая мир» зыфиIорэм мэхьэнэ шъхьаIэу иIэр зипсауныгъэ амалхэр зэщыкъогъэхэ кIэлэцIыкIухэм щыIэныгъэм идэхагъэ зэралъэгъухэрэ лъэныкъохэр къыраIотыкIынхэр ары.

Мыщ фэдэ купым хэхьэрэ ныбжьыкIэхэм къапэблэгъэ цIыфхэм афэгумэкIынхэм, шIухьафтынхэр афашIынхэм, ныбджэгъуныгъэ адыряIэным, тыкъэзыуцухьэрэ дунаир зэрагъэдэхэщтым Iофтхьабзэр афэIорышIагъ.

IЭШЪЫНЭ Сусан.