Социальнэ таксир афэмакI

Мыекъуапэ сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм апае щызекIохэрэ транспортхэм социальнэ таксир ащыщ. Ащ иIофшIэн 2015-рэ илъэсым ичъэпыогъу мазэ ригъэжьагъ ыкIи цIыфхэм ясоциальнэ фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым епхыгъ.

Диспетчерскэ къулыкъури мы чIыпIэм щыI, укъызэреджэщт телефоным иномерыр 56-15-14-рэ. Автобус цIыкIоу «Газель» зыфиIорэр сэкъатныгъэ зиIэхэу курэжъыекIэ зекIохэрэм апае дэщэяпIэ иIэу зэтегъэпсыхьагъ.

Социальнэ таксир шъолъырыбэмэ яIэу щытэп. Ащ фэдэ купым хахьэхэрэмкIэ Iэрыфэгъу дэд, ау зы машинэ нахь зэрэмыхъурэм зэгурымыIоныгъабэ къыхэкIы. Сэкъатныгъэ зиIэхэу тиреспубликэ щыпсэурэ цIыфхэр щыIэныгъэм икуупIэ хэтхэу чанэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх. Арышъ, къакIухьан фаеу хъурэр бэ, зэкIэми агъэфедэ ашIоигъу, ау а зы транспортыр афэмакI.

Анахьэу ахэр зыдакIохэрэ чIыпIэхэм защыдгъэгъозагъ. Сымаджэхэу диализ Iэзэным кIохэрэм автобусыр агъэфедэ. Сэкъатныгъэ зиIэхэр культурэм и Унэу «Гигантым», кинотеатрэхэм, бассейнэм макIох. Студентхэри еджапIэм рэкIох.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ иотдел иIофышIэу ЦIыпIынэ Жаннетэ къызэриIуагъэмкIэ, икIыгъэ илъэсым нэбгырэ 593-мэ яфэIо-фашIэхэр таксим афигъэцэкIагъ. ДэщэяпIэ зиIэ автобус цIыкIум изещапкIэ уасэхэмрэ ахэм ягъэнэфэнрэ къэралыгъо екIолIакIэ иIэным лъыплъэрэ гъэIорышIапIэм апэрэ илъэсым ыгъэнэфэгъагъэм джыри зэрэтет. Зы километрэр сомэ 11-рэ чапыч 60-кIэ рыпкIушъущт, къызэрэожэщтым такъикъ 15 зыблэкIыкIэ, соми 3-рэ чапыч 70-рэ ыуас.

Iофыгъоу къэуцухэрэм ащыщ социальнэ таксим иIофшIэн уахътэ сэкъатныгъэ зиIэхэр зэремызэгъыхэрэр, ащ зэхъокIыныгъэ фашIыным зэрэкIэдаохэрэр. Пчэдыжьым сыхьатыр 9-м къыщегъэжьагъэу пчыхьэм 6-м нэс Iоф ешIэ, тхьаумафэм ыкIи блыпэм зегъэпсэфы. Зыфаехэр зыгъэпсэфыгъо мафэхэми къыращэкIынхэу ыкIи сыхьатыр 7-м къыщегъэжьагъэу 9-м нэс Iоф ышIэнэу ары. Ау ащ фэдэ зэхъокIыныгъэхэм мылъку тедзэ ящыкIэгъэщт. Сыда пIомэ диспетчерым, водителым, медицинэ сестрам япчъагъэ хэбгъэхъон фае.

Мы Iофыгъохэм язэшIохын къихьащт илъэсым янэплъэгъу итыщт.

IЭШЪЫНЭ Сусан.