СтудентымкIэ IэпыIэгъушху

Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм непэ студент миллиони 5 ащеджэ, ахэм ащыщэу мин 243-р IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъ.

Сыдрэ уахъти студентымкIэ стипендием мэхьанэ иIагъ. Унэгъо фэшIыгъэм къикIыгъи, зигъот мэкIэ унагъом щыщ ныбжьыкIи ащ кIэупчIэх, къызатыщт мафэм ежэх.

Мы мафэхэм материалыр згъэхьазыр зэхъум, Мыекъопэ къэралыгъо университетым стипендиехэм сакIэупчIэнэу сыкIуагъэу, «Расчетный отдел» зытетхэгъэ пчъэIупэм сыIутэу ныбжьыкIэ купэу ащ чIэхьанэу щытым ыIорэм сядэIунэу хъугъэ. Стипендиеу якартэхэм къарыхьагъэр ашIомакIэу ахэр къэкIуагъэх. Зы студентым адрэм реIо: «Ори сыда, тыгъуасэ сомэ мини 6 уикартэ къыпфырагъэхьагъэба?» «Къысфихьагъ, ау ар щыIэжьэп, шэмбэт-тхьаумафэхэм сыщыIэн фаеба?» къыриIожьыгъэти, згъэшIэгъуагъэ. «Сомэ мини 6-м нэмыкIэу джыри икартэ къихьанэу студентыр ежэмэ, шыкурба» сIуагъэ сыгукIэ. ЕтIанэ Iофым зызыщысэгъэгъуазэм, ащ бгъэшIэгъон зэрэхэмылъыр къызгурыIуагъ.

Непэ Урысыем анахь стипендие макIэу щатырэр сомэ 1484-рэ мэхъу. Ау студентхэм ягъот бэкIэ ащ нахьыб. Хэгъэхъонхэр апэрэ курсым къыщегъэжьагъэхэу къаратых. ЕГЭ-мкIэ баллыбэ изыгъэкъугъэхэм (балл 250-рэ къэзыхьыгъэхэм) стипендиитIу къахьы. НэмыкIхэри къыхахъохэзэ, гущыIэм пае, Сыбыр федеральнэ университетым истудентхэм непэ сомэ мин 20-м нэс къызэратыхэрэр ахэтых. Анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэр мэкъумэщ машинэхэм яшIын пылъ еджапIэхэм ачIэхьагъэхэр арых. Финанс университетым чIэсым илъэсым зэ Iахьтедзэу сомэ мин 300-м къыщегъэжьагъэу 400-м нэс къыратын алъэкIы.

Унэе фондхэр Урысыем итых апшъэрэ еджэпIэ 75-мэ ястудентхэм яшIуагъэ арагъэкIэу. Ащ фэдэу магистратурэм истудент 500-мэ мазэ къэс а фондхэм сомэ мин 15 зырыз къареты.

Зисэнэхьат космосым езыпхыхэрэм Юрий Гагариным ыцIэкIэ щыт стипендиер къараты.

Олимпиадэхэм ыкIи урысые зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ащытекIуагъэхэу УФ-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ испискэ хэтхэм стипендием сомэ мин 20 мазэ къэс Iахьтедзэу игъусэу къараты. Ащ фэдэ грантхэр къэзыхьыхэрэр апшъэрэ еджапIэм бюджет ахъщэкIэ щеджэхэрэр ыкIи зиоценкэхэр дэгъухэр арых.

Зэнэкъокъоу «Умник-сириус» зыфиIорэм игрант къаратын алъэкIыщт студентхэм яшIэныгъэ-ушэтын IофшIэнхэмкIэ агъэфедэнэу. Ар къэзыхьын зылъэкIыщтхэр студентхэу информационнэ технологиехэм, биотехнологиехэм, медицинэм, приборыкIэхэм ыкIи аппарат комплексхэр къэугупшысыгъэнхэм апылъхэр арых. А грантыр сомэ мин 500 мэхъу.

Джы тэ тиапшъэрэ еджапIэхэм зафэдгъэзэн.

— Непэ апшъэрэ еджапIэхэм стипендие зэфэшъхьафэу 13 студентхэм ащараты, — еIо егъэджэн-методическэ гъэIорышIапIэм ипащэу Наталья Чудесовам. — А зы студентым зы стипендиеп, заулэ къыхьын ылъэкIыщт. Ащ тетэу дэгъоу еджэрэ студентым сомэ мини 10, 15-м нигъэсышъущт.

Къэралыгъо академическэ стипендиер сомэ 2450-рэ мэхъу. Ар Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетымкIэ нэбгырэ 1153-мэ щараты. Зыхэгъэхъогъэ академическэ стипендиер сомэ 3065,5-рэ мэхъу. Ар студенти 116-мэ араты.

Апэрэ курсым къычIэхьагъэхэмкIэ зыхэгъэхъогъэ академическэ стипендиер сомэ мини 8 зэрэхъурэр. Тэ тиуниверситеткIэ ащ фэдэ стипендие нэбгырэ 19-мэ ятэты. Ахэр къычIахьэхэ зэхъум ушэтынхэр дэгъоу зытыгъэхэу, балл 250-рэ къэзыхьыгъэхэр арых.

Къэралыгъо социальнэ стипендиер сомэ 3675-рэ мэхъу. Ар студент 534-мэ къахьы. Мы стипендиер зытефэхэрэр зянэ-зятэхэр зимыIэжьхэр, сэкъатныгъэ зиIэхэу апэрэ ыкIи ятIонэрэ купхэм ахахьэхэрэр, Чернобыль къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом шъобж хэзыхыгъэхэр, Семипалатинскэ полигоным ядернэ ушэтынхэу щыкIуагъэхэм зиягъэ якIыгъэхэр ыкIи нэмыкIхэр арых.

Зыхэгъэхъогъэ социальнэ стипендиер сомэ 9452-рэ мэхъу. Ар нэбгыри 127-мэ къараты. Ректорым ыцIэкIэ щыт стипендиер сомэ 7350-м нэсы. Ар студенти 10-мэ афагъэшъуашэ. Факультетхэми ежьхэм стипендие агъэнафэ. Ар сомэ 4900-рэ мэхъу. Ащ фэдэ стипендие нэбгыри 9-мэ ятэты. Студент дэгъухэр факультетым къыщыхахых, етIанэ ахэм афэгъэхьыгъэ лъэIу тхылъхэр ректорым рахьылIэх…

Адыгэ Республикэм истипендие сомэ 7200-м нэсы. Ар тиапшъэрэ еджапIэкIэ къызэратырэр студенти 10.

ЕджэнымкIэ, спортымкIэ, научнэ-ушэтын ыкIи общественнэ IофшIэнхэмкIэ гъэхъагъэхэр зиIэхэм зыхэгъэхъогъэ къэралыгъо академическэ стипендие араты. Ар я 2 — 3-рэ курсхэмкIэ сомэ 6000, я 4 — 6-рэ курсхэмкIэ сомэ 8600-рэ мэхъу. Ащ фэдэ стипендие нэбгыри 135-мэ араты.

УФ-м и Президент ыцIэкIэ агъэуцурэ стипендиер сомэ 7000 мэхъу. Ар тэ тиеджапIэкIэ нэбгыритIумэ афагъэшъуашэ. Ар къараты модернизацием мэхьанэшхо зиIэ илъэныкъохэм ыкIи Урысыем иэкономикэ гъэхъагъэ езыгъэшIын зылъэкIыщт научнэ-ушэтынхэр зышIыхэрэ студентхэм ыкIи аспирантхэм.

УФ-м и Правительствэ истипендие сомэ мини 5 мэхъу. Ар нэбгыри 4-мэ къараты. Ар къызыфагъэшъуашэхэрэр студентхэу ыкIи аспирантхэу непэ къэралыгъомкIэ мэхьанэ зиIэ лъэныкъохэмкIэ ушэтынхэр зышIыхэрэр ары.

 СИХЪУ Гощнагъу.