Мыекъуапэ щэкIо

Адыгэ къэралыгъо университетым волейболымкIэ ешIэгъухэр щэкIох. Мыекъуапэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу командэ 14 хэлажьэ. Хъулъфыгъэхэмрэ бзылъфыгъэхэмрэ гощыгъэхэу купхэм ащешIэщтых.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым икомандэ пэщэныгъэ дызезыхьэрэ Къошк Руслъан къызэрэтиIуагъэу, пшъашъэхэр апэрэ чIыпIэм фэбэнэщтых.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый