Нахь лъэшым ехьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Буревестник» Ярославль — 70:87 (23:21, 19:27, 13:22, 15:17).

ШэкIогъум и 22-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ» — Гапошин — 21, Абызов — 11, Балашов — 13, Еремин — 15, Князев — 8, Майборода — 2, Россов.

«Буревестникым» къыхэщыгъэхэр: Александров — 22, Новиков — 15, Ступенков — 13, Кольцов — 13, Агеев — 9, Черныш — 7, Ермолович — 6, Череповский — 2.

ЯтIонэрэ ешIэгъоу командэхэм зэдыряIагъэм «Буревестникыр» нахь щылъэшыгъ. ЯIэпэIэсэныгъэкIэ зэдиштэхэу ешIэкIуи 9 зэIукIэгъум хэлэжьагъ. «Динамо-МГТУ-м» ащ фэдэ амалхэр иIэхэп. Мыекъуапэ щапIугъэу «Буревестникым» щешIэрэ Илья Александровыр хъагъэм Iэгуаор зэрэридзэрэмкIи, зэхэщэн IофхэмкIи бэмэ щысэ афэхъу. «Буревестникым» шIукIэ къыхэдгъэщырэр ешIакIохэр хъурджанэм пэчыжьэхэу хъагъэм Iэгуаор радзэным зэрэпылъхэм изакъоп. Iэгуаор зыдзыщтым чIыпIэшIу къыхихынымкIэ игъусэхэр IэпыIэгъу фэхъух, хъагъэм имыфэу Iэгуаор къызылъэтэжьыкIэ къызыIэкIагъэхьажьы, хъурджэнэ чIэгъым пхъашэу щэбанэх.

«Динамо-МГТУ-м» ешIэгъум иапэрэ кIэлъэныкъо къыщыдэхъугъэр макIэп. А. Гапошиным, Н. Ереминым, С. Балашовым, М. Князевым, М. Абызовым хъагъэм Iэгуаор радзэщтыгъ, тагъэгугъэщтыгъ, ау «Буревестникыр» мыщынэу ыпэкIэ къилъыщтыгъ.

Пчъагъэр зэрэлъыкIуатэщтыгъэр: 0:3, 5:3, 16:15, 30:30. ЕшIэгъур кIэухым зэрэфэкIуагъэр: 62:75, 64:77, 64:84, 70:87.

Ощ нахь лъэшым зэIукIэгъуитIур зэкIэлъыкIоу къышIопхьыныр къин дэд. Арышъ, «Динамо-МГТУ-р» дгъэмысэрэп «Буревестникыр» зэ къызэрэтекIуагъэм фэшI.

ШэкIогъум и 25 — 26-м «Динамо-МГТУ-р» зэнэкъокъум ятIонэрэ чIыпIэр щызыIыгъэу «Арсенал» Тула Мыекъуапэ щыIукIэщт. ЕшIэгъухэр мафэм сыхьатыр 3-м аублэнхэу щытых.

Сурэтым итхэр: Илья Александровыр тиешIакIо IэкIэкIын имурад.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый