Апэрэ къекIокIыгъор аухыгъ

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм хэлажьэ, апэрэ къекIокIыгъом текIоныгъуи 9 къыщыдихыгъ.

Зичэзыу зэIукIэгъухэр шэкIогъум и 18 — 19-м Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх. «Динамо-МГТУ-р» Ростов-на-Дону къикIыгъэ «Ростов-Волей» зыфиIорэм гъогогъуитIо дешIагъ. Адыгеим испортсменхэм зэIукIэгъуитIури 3:0-у къахьыгъ. Тхьаумафэм язэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэр: 25:21; 25:18; 25:7.

Тикомандэ икапитаныр Къошк Руслъан, тренер шъхьаIэр Павел Зборовский. Адыгеим изаслуженнэ тренерэу П. Зборовскэм къызэрэтиIуагъэу, тиешIакIохэр финалым хэфэнхэм фэбанэх.

Джырэблагъэ «Динамо-МГТУ-р» Краснодар щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Динамэм». ЕшIэгъуитIури 3:0-у къызэрихьыгъэм тигъэгушIуагъ.

Апэрэ къекIокIыгъом ыуж командэхэм текIоныгъэ пчъагъэу къыдахыгъэр, чIыпIэу зыдэщытхэр зэфэтэхьысыжьых. Къалэу Одинцовыр апэ ит, очко 14 иIэр, Владимир — 12, Воронеж — 10, Белгород — 10, Мыекъуапэ — 9, Санкт-Петербург — 9, Къыблэ Сахалин икомандэ я 7-рэ чIыпIэм щыI — 5, Ростов-на-Дону ыкIи Краснодар якомандэхэр ауж къенэх.

ЯтIонэрэ къекIокIыгъор тыгъэгъазэм аублэщт. И 5 — 6-м Владимир, и 11 — 12-м Санкт-Петербург, 14 — 15-м Краснодар якомандэхэм «Динамо-МГТУ-р» Мыекъуапэ ащыIукIэщт.

Сурэтым итхэр: «Динамо-МГТУР-р» Ростов-на-Дону икомандэ дешI..

ЕМТIЫЛЪ Нурбый