Iажэ цIыкIухэр осым къаригъэштэжьыгъэх

Республикэм икъушъхьэхэм осыр къащытырилъхьэгъах. Ар къызфагъэфедэзэ кIымэфэ зыгъэпсэфыгъом иуахътэ къызэрэзэIуахыщтым зыфагъэхьазыры. ЗекIоным епхыгъэ хъызмэтшIапIэхэу Адыгеим итхэр кIымэфэ фэIо-фашIэхэр зыгъэпсэфакIохэм апагъохынхэм фэхьазырых.

Ахэм ахэхьэх IажэхэмкIэ къушъхьэтхыхэм къячъэхынхэр, кIымэфэ рафтингыр, джиппингыр, шыхэм уатесэу къэпкIухьаныр, нэмыкIхэри.

Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет ипресс-къулыкъу макъэ къызэригъэIурэмкIэ, тиреспубликэ зыщызгъэпсэфынэу къакIохэрэм япчъагъэ мэкIэ-макIэу хэхъо. ИкIыгъэ илъэсым ахэр мин 430-рэ хъущтыгъэхэмэ, мыгъэ мин заулэ ахэхъонэу щэгугъых.