Зыр шIуахьыгъ, ятIонэрэр…

ТелефонкIэ къатыгъ. «Динамо» Ставрополь — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 80:70.

ЯтIонэрэ ешIэгъур: «Динамо» — «Динамо-МГТУ» — 68:89.

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къызэрэтиIуагъэу, апэрэ зэIукIэгъум бысымхэр нахь щылъэшыгъэх, тиспортсменхэм яешIакIэ зэнэкъокъум икъоу къыщагъотын алъэкIыгъэп.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур «Динамо-МГТУ-м» 89:68-у къыхьыгъ. ЗэгурыIоныгъэ ахэлъэу тиешIакIохэр текIоныгъэм фэбэнагъэх.

ШэкIогъум и 11 — 12-м «Динамо-МГТУ-р» Щэрджэскъалэ щыIукIэщт «Эльбрусым». Адыгеим икомандэ суперлигэм ия 3-рэ куп мыгъэ щешIэ, зэIукIэгъуи 6 иIагъ, 4-р къыхьыгъ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый