Зэдезыгъаштэхэрэм яешIакIэ къагъоты

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Русичи» Курск — 89:76 (29:20, 20:13, 22:18, 18:25).

Чъэпыогъум и 28-м Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Зезыщагъэхэр: А. Глазин — Краснодар, М. Корнев — Калуга, М. Соболев — Воронеж.

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 8, Абызов — 12, Еремин — 15, Князев — 13, Россов — 8, Балашов — 4, Милютин — 15, Усольцев — 14, Майборода.

Пчъагъэр зэрэлъыкIотэрэ шIыкIэм текIоныгъэр зыхьыщтыр къыгъэлъагъощтыгъ: 4:4, 9:7, 17:9, 24:15. М. Абызовым, А. Гапошиным, С. Балашовым, И. Усольцевым, нэмыкIхэм хъагъэм Iэгуаор радзагъ. Ящэнэрэ едзыгъом тиешIакIохэм нахь тагъэгушIуагъ. Хъурджэнэ чIэгъым пхъашэу щыбанэщтыгъэх, ошIэ-дэмышIэу апэкIэ илъыхэзэ, зэгурыIоныгъэ ахэлъэу текIонгъэм зэрэфэбанэхэрэр къахэщыщтыгъ: 41:27, 49:33, 52:33, 64:43. Н. Ереминым, М. Князевым, П. Россовым, фэшъхьафхэм хъурджанэм Iэгуаор радзэ. М. Абызовыр, А. Гапошиныр, ошIэ-дэмышIэу, псынкIэу апэкIэ илъыхэзэ, ухъумакIохэм апхырыкIыхэу зэп къызэрэхэкIыгъэр.

«Русичим» ешIэгъур зэрэшIуахьыщтыр зыдишIэжьыщтыгъ. ЯтIонэрэ зэIукIэгъум зыфигъэхьазырэу зэнэкъокъум къыщылъагъощтыгъ.

ЯтIонэрэ ешIэгъур

«Динамо-МГТУ» — «Русичи» — 74:66 (9:17, 25:15, 18:17, 22:17).

«Динамо-МГТУ»: Гапошин — 7, Абызов — 12, Еремин — 8, Князев — 7, Россов — 7, Балашов — 5, Милютин — 9, Усольцев — 9.

Апэрэ такъикъи 10-м «Динамо-МГТУ-м» иешIакIоу М. Абызовым очкоуи 3 дзыгъор гъогогъуищэ ыгъэцакIи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. Н. Ереминым, А. Гапошиным, нэмыкIхэм хъурджанэм ылъэныкъо Iэгуаор пчъагъэрэ адзыгъ, ау зыкIи хъагъэм рагъэфагъэп.

ХьакIэхэм текIоныгъэр ахьын ямурадыгъ: 9:17, 11:20, 13:24. А. Клюевым, Р. Казюлиным, А. Беловым Iэгуаор бэрэ хъагъэм радзэщтыгъ. «Динамо-МГТУ-м» зэIукIэгъум къэгъэзапIэ фишIын ылъэкIыгъ. Ухъумэн Iофхэр дэгъоу ыгъэцакIэхэзэ, нахь шъуамбгъоу ешIэщтыгъ. М. Абызовыр, А. Милютиныр нахь къахэщыгъэх.

ЗэIукIэгъур кIэухым фэкIуагъэу хьакIэмэ яешIакIо гъогогъуитIо хъагъэм Iэгуаор ридзагъ: 72:66. А. Милютиным пчъагъэм зыхегъахъом ыуж гумэкIыгъо тиIэжьыгъэп.

Пресс-зэIукIэр

«Русичим» итренер шъхьаIэу Сергей Ярошенкэр ешIэгъум кIэухэу фэхъугъэм ыгъэрэзагъэп. «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къызэриIуагъэу, Курскэ икомандэ ешIэкIо дэгъухэр аштагъэх, ау зэгурыIоныгъэ ахэлъэу текIоныгъэм фэбэнэнхэм фэхьазырхэп. «Динамо-МГТУ-м» ешIэкIэ хэхыгъэ иI. А. Гапошиныр, Н. Ереминыр, А. Милютиныр, П. Россовыр зэдырагъэштэным фэхьазырых. КIэу къахэхьагъэхэу М. Абызовым, И. Усольцевым, М. Князевым, С. Балашовым тикомандэ иешIакIэ дырагъаштэзэ, яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъон алъэкIы.

ШэкIогъу мазэм и 7 — 8-м «Динамо-МГТУ-р» Ставрополь щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Динамэм».

Сурэтым итхэр: «Динамо-МГТУ-р» «Русичим» дешIэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый